چهارشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۶

مرز بندی و خط سرخ ما با رژیم ضد بشری خمینی در خارج کشور
چرا باید مرز بندی و خط سرخ با رژیم ضد بشری خمینی داشت؟ (5)


نامه پرانیهای وزارت اطلاعات رژیم ملاها زیر چتر "انجمن نجات رژیم آخوندی".


موضع گیریها:


بهتر است بفکر رژیم مفلوک خودتان باشید.


از قدیر هاشم زاده.


اخیرا مزدوران وزارت اطلاعات چرندنامه ای از تهران به آدرس من پست نموده اند.بین من و این مزدوران دریائی از خون قرار دارد و وقاحت و بیشرمی آنها دروطنفروشی ورشوه دهی به ارگانهای مافیائی برای بدست آوردن این آدرسها خود گویای میزان خیانت این سفله گان آبروباخته بر علیه ایران و ایرانی است من به این بدبخت بیچاره ها میگویم که بهتر است بفکر رژیم مفلوک و درمانده خودتان باشید و من هیچ حرفی جز سرنگونی رژیم با تمامی اعوان و انصارش ندارم.اینان که در سال 67 یاران مارا صدتا صدتا و فقط بجرم اظهار کلمه مجاهد و نگفتن منافق حتی آنهائی را که هیچ اتهامی نداشتند سرموضع دانسته و به جوخه اعدام سپردند. و بسیاری از آنهارا در حالی که هنوز بدنشان گرم بود در گورهای جمعی زنده بگور کردند.همانها که موقع اعدام هرمجاهدی بر سر اعدام و تیر خلاص زدن وبدست آوردن کلید بهشت (طبق وعده دجال کفن پاره خمینی) سر از پا نمی شناختند. آنها که شب آخر اعدام به خواهران کوچک ما تجاوز کردند با چه وقاحتی جرئت می کنند که برای ما کارت و کتاب و نشریه بفرستند؟میزان نفرت من از این کفتاران بحدی است که حتی دیدن نشریات ارسالی آنها مرا عصبی می کند و ما در هلند جمعا شکوائیه ای تحویل وزیر خارجه هلند داده ایم که بزودی در نشریات چاب می شود تا به این تحریکات رژیم پا بگور آخوندی خاتمه داده شود..چون كه در خارج کشور ما طبق دستور رهبري مقاومت در چارچوب قانون عمل می کنیم و علیرغم 450 فقره اعمال تروریستی رژیم هیچگاه مقابله بمثل ننموده ونمی نمائیم ولی در داخل همانطور که در اعتراض بر علیه افزایش قیمت بنزین دیدیم مردم حامی اين مقاومت با تظاهرات ودرهم كوبيدن تمامي مظاهر ونهادهای حكومتی جواب توطئه های دشمن را می دهیم. دیر یا زود رژیم رو به مرگ آخوندی تعیین تکلیف می شود و ما ایرانیان که زمانی در عنفوان جوانی با هزار شور و امید انقلاب ضد سلطنتی را بثمر رساندیم و آنموقع هرکدام زندگی و سروسامانی داشتیم وبیخبرازایلغار آخوندی که در کمین نشسته است هر چه داشتیم در طبق اخلاص گذاشتیم ولی با غدر و خیانت ایلغار خانمان برانداز آخوندی مواجه شدیم افتخار می کنیم که رهرو کوچکی از خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت هستیم که عزم جزم کرده است که ریش و ریشه آخوند را از بیخ و بن برکند. وعده ما در تهران همانطور که مسئول اولمان خواهر مجاهد صدیقه حسینی گفته است مازنان و مردان جنگیم بجنگ تا بجنگیمدرود بر اشرف دژ استوار آزادی
زنده باد آزادی
مرگ بر رژیم رو به زوال آخوندی
قدیر هاشم زاده
هلند
17
شهریور 1386


نقل از سایت پاسارگاد سیتی