شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۶

اخبار


کميته سياست ايران در یك كنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی دخالتهای رژیم آخوندی در عراق و راه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار داد

در یك كنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در ساختمان ملی مطبوعات در واشینگتن دخالت های رژیم آخوندی در عراق و راه های مقابله با آن مورد بررسی قرار گرفت. دكتر صالح مطلك رهبر جبهه گفتگوی ملی عراق از طریق تماس تلفنی در كنفرانس واشینگتن شركت كرد و ایاد جمال الدین از فراكسیون ایاد علاوی در این كنفرانس حضور یافت.....

از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران

همزمان با كشتار زندانيان و افزايش فشار عليه آنان, آخوندها براي سرپوش گذاشتن بر جناياتشان به صحنه سازي مشمئزه كننده در زندان مخوف اوين متوسل ميشوند

رژيم ضد بشري آخوندي, در بحبوحه اعدامهاي وحشيانه و در هفته اي كه طبق رسانه هاي حكومتي 34زنداني حلق آويز شده اند, در يك نمايش مشمئز كننده شماري از خبرنگاران خارجي را به يك بازديد برنامه ريزي شده از زندان مخوف اوين تهران برد. اقدامي كه يادآور نمايشات تنفرانگيزي است كه توسط قصاب اوين, اسدالله لاجوردي در دهه 80 در بحبوحه اعدامهاي دستجمعي زندانيان سياسي به اجرا گذاشته شده بود.

مردم به فکر معیشت و حکومت بفکر پایه ایدیولوژیک خود است جعفر پویه

"دولت مهرورزی" احمدی نژاد که با وعده بردن پول نفت به سر سفره مردم سرکار آمد نه تنها موفق به اینکار نشد بلکه با ارجحیت دادن به مواضع ایدیولوژیک رژیم و بی توجهی به وضعیت اقتصاد، کشور را به موقعیت بسیار خطرناکی کشانده است. بحران رو به تزاید، افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی، بیکاری و ... گواه ناتوانی "دولت مهرورزی" در تامین معاش مردم است. وارد کردن بی حساب و کتاب پول نفت به بازار داخلی باعث رشد نقدینگی شده و تورم را دامن می زند. همه این بی کفایتیها باعث می شود تا بخش حقوق و مزدبگیر جامعه با فشار روزمره روبرو باشد. عدم هماهنگی بین دستمزد و هزینه ها مشکل اساسی مزدبگیران است و به همین دلیل به طور روزمره از نقاط مختلف خبر اعتصاب و تحصن می رسد و کارگران و مزدبگیران بخشهای مختلف برای رساندن صدای خود به دیگران دست به اعتراض می زنند......

از سایت ایران نبرد

--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/
ایران زمین