یکشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.


سخن هفته
بنا به رهنمودهای رهبر مقاومت خونبارمان آقای مسعود رجوی زنان در رأس رهبری مقاومت معاصر ایران قرار گرفته اند
این زنان که سمبلهای پاک رهایی خلقی در بند، رژیمی خونخوار و ارتجایی میباشند 14سال است که بار سنگین مقاومت را به دوش میکشند، این مقاومت در پیچ وخمهای سخت مبارزهُ طاقت فرسا با پلید ترین رژیم حاکم بر ایران سرفراز و پیروز مند از این مقاومت بیرون آمده اند، راهبریهای راهگشای رهبری مقاومت توسط آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی رییس جمهور بر گزیدهُ مقاومت میسر بوده که این مقاومت را در پیچ و خمهای سهمگین مبارزه ای طاقت فرسا با پلید ترین و سفاک ترن دیکتاتوری قرن معاصر به پیش ببرند، اگر نقش این رهبری نبود معلوم نبود که سرنوشت مردممان به چه سرنوشتی دچار میشد؟
در آستانهُ 43سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران که شورای رهبری مجاهدین که از زنان پیشرو در سطح رهبری این سازمان قرار گرفته اند و 14سال است که این پرچم را به دوش میکشند در یک نشت جمعی در شهر اشرف برای یک سال دیگر مسؤل اولی خواهر مجاهد صدیقهُ حسنی را تمدید نمودند، پیش بردن کار مقاومت در شرایط سخت حاکم بر عراق، شرایط حاد استراتژیکی منطقهُ خاورمیانه و نقش رژیم خمینی در گسترهُ احاطه به این منطقه کاری بسیار سخت و توان فرساست و نقش خواهر مجاهد صدیقهُ حسینی در این برهه قابل تحسین وتقدیر است، دیر نیست که این زنان پیشتاز ریش و ریشهُ این رژیم پلید را از ریشه برکنند و خلق در زنجیرمان را از شر این رژیم آسوده نمایند
زنان ایران که ستم مضائف بدلیل حاکمیت ارتجائی رنج میبرند و از کوچکترین حقوق اولیهُ شان محروم مانده اند، حق کوچکترین اعتراض به شرایط حاکم بر زندگیشان محروم هستند، حق آزادانهُ پوشش را ندارند، حق انتخاب آزادانهُ شغل ندارند! برای صدارت و وکالت نمیتوانند بر گزیده شوند، حق آزادانهُ طلاق را ندارند! و مجبور به تمکین در برابر کلیهُ ناملایمات خانوادگی هستند! و در یک کلام باید بسوزند و بسازند تنها در پرتو این مقاومت خونبلر هست که میتوانند به کلیهُ حقوق حقهُ خود دست پیدا کنند و لا غیر
این رژیم عقب مانده و ارتجائی توسط زنان ایران به سقوط خواهد کشیده شد و باید این عبرت تاریخ شود که ظلم به زن نابخشودنی است!