چهارشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۶

صدور مهرورزی ارتجاعی، فاشیستی به عراق.صدور مهرورزی ارتجاعی، فاشیستی به عراق. (2)


بافت سیاسی اجتماعی، اقتصادی بخش های وسیعی از عراق از جمله استانهای بصره، ناصریه، العماره، کربلا، قادسیه، بسیار عقب نگه داشته شده است و میتوان آنرا با دهُ هفتاد ایران مقایسه کرد।

به همین دلیل رژیم ضد بشری خمینی با افکار ارتجاعیش توانسته در این مناطق جای پا باز کند و از افکار عقب ماندهُ خود در این مناطق ترویج و نیرو جذب نماید. نیروهای ارتجاعی منطقه که در بدو تسلط نبروهای آمریکا به این مناطق، توانسته بودند اهرمهای قدرت را بدست آورند بمرور بدلیل عملکرد ارتجاعیشان و روابط با رژیم خمینی محبوبیت خود را از دست دادند، عوامل تروریستی رژیم در این مناطق دست به تصفیهُ نیروهای ملی و مستقل عراقی زدند، این عملیات تروریستی باعث شهادت طیف وسیعی از نیروهای ضد رژیم شد.


برافراشتن جنگهای حیدری نعمتی در عراق بخون نشسته توسط عوامل رژیم و نیروهای مرتجع عراقی باعث به زمین ریخته شدن خونهای زیادی از نیروهای مترقی عراقی گردید، این گونه جنگها باعث شده که مناطق مختلف هر شهر و استان به منطقهُ سنی نشین، و شیعه نشین تقسیم بندی بشه و عمومأ بین این دو گرو جنگ و دعوا در بگیره، عوامل وابسته به رژیم بطور گسترده در پی شناسایی نیروهای هوادار به سازمان مجاهدین خلق ایران است و آنها را ربوده و به شهادت میرسانند و یا آنها را در عملیات گستردهُ ترور و گریز به شهادت میرسانند که جدید ترین آنها شهادت ابو ریشه در الانبار میباشد.


آشنایی مردم عراق با افکار انقلابی مجاهدین و تنفر مردم آگاه عراق از مطامع رژیم در عراق باعث شده که نیروهای اتجاعی حاکم بر عراق پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهند، سفرهای ممتد سران مرتجع حاکم فعلی عراق به ایران و موضع گیریهایشان در رابطه با حضور مجاهدین در شهر اشرف، باعث تنشهای شدیدی در رابطه با اقامت مجاهدین و تاریخچهُ بیست سال اقامتشان در عراق در بین نیروهای ملی و مترقی عراقی با نیروهای مرتجع حاکم بر عراق گردید. نیرو های مرتجع حاکم در عراق، به محض باز کردن دهانشان بر علیه مجاهدین مارک مزدوری رژیم به پیشانیشان میخورد و ماهیتشان افشاء میشود؛ مردم رنجدیدهُ عراق بخوبی پاد زهر رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران و مزدوران عراقیش را شناخته اند و در عملکردهای روزانهُ حاکمان فعلی عراق آنانرا محک میزنند، حمایتهای گستردهُ مردمی از حضور مجاهدین وحضورشان در مراسم و میتینگهای سازمان مجاهدین در شهر اشرف جز نیروهای مرتجع عراقی حاکم و آخوندکهای حاکم بر ایران در آورده و بطور شبانه روزی از دست مجاهدین آه و فغان سر میدهند.


مردم آزادیخواه عراق به این مطلب که خروج زود رس نیروهای آمریکایی از عراق باعث تجدید قوای نیروهای وابسته به رژیم آخوندی میگردد ایقان دارند و میبینیم که پس از بازدید اخیر جورج بوش از استان الانبار "نیروهای مرتجع وابسته به رژیم دست به انتقام گیری از نیروهای ملی مترقی عراقی در استان الانبار که یکی از استانهایی بود که رژیم در آن نفوذ زیادی داشت و توانسته بود چند بار نیروهایش را علیه حضور نیروهای آمریکایی به خیابانهای الانبار بکشاند" گردید. وبه شکلی بز دلانه شیخ ابو ریشه رابه شهادت رساندند!


طمع ورزیهای پاسدار "مهرورز" احمدی نژاد بعد از شنیدن اینکه نیروهای آمریکایی از سال مسیحی آینده به ترتیب از آمار نیروهایشان در عراق کم خواهند کرد، "بوی کباب شنیده و نمیداند که نیروهای مترقی عراقی با نیروهای آمریکایی در حال خر داغ کردن هستند"؛ اظهار لحیه کرد که "جمهوری اسلامی حاظر است که خلاء قدرت در عراق بعد از خروج نیروهای آمریکایی را پر کند" این آرزوهای گنده تر از دهانش و آرزوی بگور بردهُ دجال خون آشام خمینی ضد بشر بود که حاکمیت عراق را بدست بگیرد، افسوس که مجاهدین با شکستن طلسم جنگ طلبیهای این خون آشام و نوشاندن جام زهر صلح به آن دجال، امید و آرزوهایش را زهر نوشانش کردند وبگورش سپاردند. آرزوی دیگر آن خون آشام بسط و گسترش امپراطوری اسلامی در کشورهای اسلامی منطقه بود این نیز با درایت سازمان مجاهدین خلق ایران و رهبری آن به خوابهای پریشان رنجنامهُ دجال تبدیل گشت. و با این اظهار که "آبرویش را با خدا عوض کرد" بگور ابدی برد. و حالا نوبت این هزار تیر پریشان احوال است که این آرزوهایش را تجربه کند. و حتماُ حاله هایی از نور به شکل نقشهُ عراق در احوالاتش نقش میبندد!!


ماصبری ایوب گونه داریم و در انتظار دیدن روزهای خوش پیروزی بر ایران و عراق به خون نشسته خواهیم نشست.م طحانی


Mo.Tahani@googlemail.com


http://iranzaminman.blogspot.com


ایران زمین