چهارشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۶

فراخوان به تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمهُ سران رژیم ضد بشری خمینی.فراخوان به تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمهُ سران رژیم ضد بشری خمینی.


پاسخ به درخواست مسؤل اول سازمان مجاهدین خلق ایران، خانم صدیقهُ حسینی.

متن اطلاعیه:

خانم صديقه حسينى: مجاهدین از هر دادگاه بیطرف بینالمللی برای بازگشایی پرونده سرلشگر بسیجی صیاد شیرازی, قاتل مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان بغایت استقبال میكنند

با هزاران درود به خواهر مجاهد صدیقهُ حسینی.

بلند گو های تبلیغاتی رژیم در گل ماندهُ خمینی ادعای شکایت خانوادهُ سرلشکر معدوم بسیج و سپاه جهل و جنایت آخوندی صیاد شیرازی را در بوغ و کرنا کرده اند و ادعا دارند که این پرونده از طرف قضائیهُ فرانسه در دست بررسی میباشد!!

این قاتل مردم دلیر کردستان، عامل کشتار مجاهدین در عملیات کبیر فروغ جاویدان، عامل بمباران قرارگاه های مجاهدین در منطقهُ مرزی ایران و عراق، عامل پرتاب موشک های کشتار جمعی اسکاد بی به قرارگاه اشرف در سالهای 1373؛ 1378، 1380 که بدست جوانان دلیر ایران زمین به سزای جنایاتش رسید پس از معدوم شدنش باید که در دادگاه بین المللی محاکمهُ غیابی گردد و از جنایاتش پرده برداری شود.

سایر سرکردگان و سران این رژیم ضد خلقی، که همگی دست در خون 12000 شهید مجاهد و مبارز خلق دارند باید به دادگاه جنگی بین المللی کشانده شده و محاکمه و مجازات شوند.

با کمال افتخار و شعف به این تقاضا، اعلام آمادگی میکنم که حاظر به شهادت در هر دادگاه بین المللی برای افشای جنایات رژیم ضد بشری خمینی و سران و دژخیمان آن در فرانسه یا هر کشور اروپایی دیگر هستم، باندازهُ کافی سند و مدرک از شکنجه های سردژخیم جماران لاجوردی معدوم و سایر عوامل شکنجه گر رژیم بر روی بدنم و گواهیهای دکتر های انگلیس در رابطه با آثار شکنجه روی بدنم و اینکه هنوز بعد از 27 سال از نتایج این شکنجه ها رنج میبرم را دارم.

نباید گذاشت که آب خوش از گلوی این دژخیمان مردم دلیر و مجاهد پرور ایران پایین برود، از هر فرصتی علیه این جانیان استفاده کنیم و آنانرا از جامعهُ بین المللی طرد و منزوی کنیم، باید انتقام خونهای بناحق ریختهُ مردممان را از این جنایت پیشه گان بگیریم. از هر امکان و هر فرصت بیشترین استفاده را بنمائیم، باشد که بزودی با اتکا به بازوی استوار خلقمان، ارتش مریم رهایی، این جرسومه های فساد را از سرزمین شیرو خورشید جارو کنیم. و آن روز دیر نیست که این خود از طلیعهُ سحراست.

م طحانی


Mo.Tahani@googlemail.com


http://iranzaminman.blogspot.com


ایران زمین