جمعه، مهر ۰۶، ۱۳۸۶

پهلوان پنبه و پز قهرمانی


پهلوان پنبه و پز قهرمانی!


شکستهای پی در پی، بر سر مواضع سیاسی پاسدار احمدی نژاد.


پس از روی کار آمدن این "پاسدار هزار تیر" محمود احمدی نژاد و پزهای پهلوانیش در رابطه با اظهار نظر در رابطه با مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مسائل جهان که شهرهُ خاص و عام است و مورد تمسخر کلیهُ مردم جهان واقع شده است.


پاسدار هزار تیر در جمعی بنام "کارشناسان و محققان داخلی و خارجی در همایش بررسی هولوکاست" در تاریخ سه شنبه 21 آذر 85 گفت: " هولوکاست اتفاق افتاده باشد يا نيفتاده باشد، ابعاد آن گسترده يا محدود باشد، بهانه اي براي ايجاد يک پايگاه تجاوز، تهديد و اجحاف دائمي ازسوي قدرت هاي زورگو و استعماري به منظور غارت منابع کشورهاي منطقه و پايه جنايت هاي رژيم صهيونيستي عليه ملت مظلوم فلسطين است " . (1) به این شکل جنایات رژیم فاشیستی هیتلر در نابودی یهودیان و کوره های آدم سوزیش را با این عبارات نفی میکند و همچون رهبر زعیم الشأن خود خمینی خون آشام "نسل کشی مجاهدین و مبارزین "در دوران خمینی" را به حساب مبارزه با کفر و لحد و منافقین بحساب میآورد"، بیدلیل نیست که شباهتهای این دو رژیم پلید "حکومت فاشیستی هیتلر و حکومت اسلامی خمینی ساخته" در اساس و بنیان به هم زیاد است.


قابل تذکر است که لطفاٌ به کارشناسان خارجی (2) شرکت کننده در "همایش بر رسی هولوکاست" دقت نمائید!


و همینطور در سخنرانی در مجمع " جهان بدون صهیونیسم " (3) افاضه کرد که: "صد سال قبل آخرين سنگرهاى جهان اسلام فرو ريخت و دنياى استكبار رژيم اشغالگر قدس را به عنوان سر پل نظام سلطه در قلب دنياى اسلام بر پا كرد"!.


این درست است که صد سال است که مردممان درگیر جنگ با استعمار و استبداد حاکم بر میهنمان و منطقهُ خاورمیانه هستند و "آرزوی آزادی ما آرزویی صد ساله است"، و حکومتهای خون آشام و مستبدی مثل این آخوندهای حاکم بر میهنمان هر چه از دستشان بر آمد به سر مردممان آوردند، از جمله بلاهایی که قوم چنگیز و تاتار و تیمور در گذشته نتوانستندبر سر مردم میهنمان بیآوردند!


این "خمینی زادهُ ناپاک و هیتلر کوچک ایران" در گفتار و کردار چیزی از سلف خود خمینی خون آشام کم ندارد و از فرط نفهمی و بلاهت برای مردم فلسطین دل میسوزاند و برای محو اسرائیل از نقشهُ جهانی طرح و برنامه میدهد، فارغ از اینکه مردم درزنجیرمان در زیر نعلین این آخوندهای خون آشام جانشان به لب رسیده و دست تظلمشان رو به خدا و خلق در هواست! باید به این مردک ابله گفت که "که تو در درون چه کردی که برون خانه آیی"!؟ اگر میخواهی همایشی در بررسی مسائل مهم برگذار کنی در رابطه با مسائل مهم مردم ایران و یوغ و ستمی که از دست آخوند و پاسدار و بسیجی بر مردممان حاکم است برگذار کن! دخالت و بر گذاری همایش در رابطه با "هولوکاست و اسرائیل" پیش کش تو!؟ مگر این نیست که دار و داغ و درفش در کوچه و برزن بعد از روی کار آمدن توی جلاد بطور روزانه و توقف ناپذیر شده و هر روز مردممان شاهد اعدام و حلق آویز و شلاق و شکنجه در کوچه و بازار هستند!؟ مگر نمیبینی که در دوران ریاست تو در "مسند ریاست جمهوری" زنان و مردان را به جرم خمینی ساختهُ اراذل و اوباش به رگبار و گلوله و شلاق میبندند و اعدام میکنند؟! مگر نمیبینی که زیر پوش خمینی ساختهُ بد حجابی چه بلاهایی که سر زنان ما نمیآورند؟! و یا بنام زناکار مردان و زنان را سنگسار میکنند؟! و تو با کمال بیشرمی دائم دم از "مهرورزی و عدالت و صلح، توحید و اسلام" میزنی آخه شرم و حیا تا کجا؟! و تا به کی؟! آخه تو دلقک دربار علی گدا را چه به ادا و اطوار دفاع از فلسطین و جنگ با اسرائیل و استکبار جهانی؟ پز پهلوان پنبه ایت "در رابطه با هولوکاست" و "محو اسرائیل از نقشهُ جهان" را جهانیان به تمسخر گرفتند و تو هنوز هم شرمنده و خجل نیستی؟ زهی بیشرمی! مگر نشنیدی و ندیدی و نخواندی کلیهُ رهبران، مسؤلین و مطبوعات آمریکا در سفر اخیرت به آمریکاخزعبلاطت را در رابطه با "هولوکاست" و "محو اسرائیل از روی نقشه جهان" به چالش طلبیدند و ترا یک "ابله سیاسی" و "دیوانهُ نفهم"، "هیتلر ایران" لقب دادند!! باش تا روسیاه تر گردی.


(1) موضع گیری پاسدار احمدی نژاد در رابطه با هولوکاست .


(2) کارشناسان خارجی شرکت کننده در همایش بر رسی هولوکاست!


(3) سخنرانی پاسدار هزار تیردر مجمع " جهان بدون صهیونیسم ".
--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/