دوشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۸۶

مرز بندی و خط سرخ ما با رژیم ضد بشری خمینی در خارج کشور.


چرا باید مرز بندی و خط سرخ با رژیم ضد بشری خمینی داشت؟(4 )

شبکه های اطلاعاتی رژیم ضد بشری خمینی در انگلستان، اروپا.

رژیم ضد خلقی خمینی در انگلستان و اروپا بطور گسترده ای در فعالیت برای مبارزه با سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت مشغول است، اهداف این شبکه های اطلاعاتی رژیم باز کردن جای پا برای رژیم آخوندی، در انگلستان و اروپا، خنثی کردن فعالیتهای سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت، ارتباط با احزاب و سازمانها و نیروهای مترقی انگلیسی اروپایی که از مقاومت حمایت میکنند، شناسایی نیروهای فعال وابسته به مقاومت، نفوذ در بین ایرانیان مقیم این کشور ها، سمپاشی بر علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت، کشاندن ایرانیان سست عنصر به زیر قبای رژیم و بیان اینکه رژیم آلترناتیو ندارد!! و قابل سرنگونی توسط مجاهدین و شورای ملی مقاومت نیست میباشد.!!

از اهداف اصلی این شبکه های اطلاعاتی که هدف قرار دادن رأس مقاومت خونبار خلقمان، آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت و خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیدهُ مقاومت، رزمندگان دژ پایداری و شرف، شهر اشرف و مسؤلین و فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران میباشد، که عبارتند از:

(1) انجمن نجات رژیم آخوندی، که از شعبات وزارت اطلاعات آخوندها میباشد و با بکار گیری بریده مزدوران در سر تاسر استانها و شهرستانهای ایران شعبه دارد و زیر نظر وزارت اطلاعات رژیم در این شهر ها به فعالیت علیه مجاهدین خلق ایران میباشد. این انجمن در سطح وسیعی در انگلیس و اروپا زیر نظر وزارت اطلاعات رژیم و جاسوسخانه های رژیم در این کشور ها فعالیت گسترده ای بر علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران دارد.

(2) سایت ایران اینتر لینک متعلق به مزدور وزارت اطلاعات رژیم مسعود خدابنده و زن انگلیسیش "ان سینگلتون". از اهداف این مزدوران اطلاعاتی، هدف گیری رأس مقاومت، آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی و در راستای اهداف وزارت اطلاعات رژیم در انگلستان میباشد.

(3) ایران دید بان که در بخش پیشین توضیح داده شد.

(4) شبکه و سایتی بنام "مهدیس". که در کادر وزارت اطلاعات رژیم آخوندی فعالیت میکند.

(5) مزدور اجاره ای "علیرضا نوریزاده". از حامیان رژیم ضد بشری خمینی در انگلستان.

(6) سایت "ایران آینده". مزدوری وزارت اطلاعات رژیم ضد بشری خمینی در اروپا را بعهده دارد.

(7) سایت "نگاه نو" به سرپرستی مزدور وزارت اطلاعات جعفر خوئی.

این عوامل وزارت اطلاعات رژیم ضد بشری خمینی در انگلیس و اروپا با در بوق و کرنا کردن تهوع های آخوندهای رژیم ضد بشری خمینی، در سایتهای خود و اینکه مجاهدین بدتر از رژیم ملا ها هستند، به نشخوار و بلغور کردن لاطاعلات رژیم ضد بشری مشغولند و بدینگونه روزگار سیاه خود را سپری میکنند.

در یک کلام باید به این نوچه های وزارت اطلاعات رژیم در انگلیس و اروپا گفت که: دیر نیست که بیتالعنکبوت جماران بدست شیرزنان و کوهمردان مجاهد خلق از جا بر کنده شود و شما جانیان خلق در دادگاه خلق به محاکمه کشیده شده و سزای مزدوری خود از جنایتکار ترین حکومت قرن اخیر در ایران، به سزای خیانتهاتان و جنایتهاتان برسید. بامید آنروز دندان خشم بر جگر خسته میگیریم وروز موعود را بانتظار مینشینیم.

مأخذ:

(1) سایت انجمن نجات رژیم آخوندی.

(2) سایت ایران اینترلینک متعلق به مزدور وزارت اطلاعات رژیم مسعود خدابنده و ان سینگلتون.

(3) ایران دید بان.

(4) سایت مهدیس.

(5) مزدور اجاره ای رژیم علیرضا نوریزاده در لندن.

(6) سایت ایران آینده.

(7) سایت نگاه نو.


--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com