دوشنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۸۶

صدور مهرورزی ارتجاعی، فاشیستی به عراق

صدور مهرورزی ارتجاعی، فاشیستی به عراق!

پس از کنفرانس مطبوعاتی ژنرال پتریوس و رایان کراکر (1) در رابطه با موقعیت نیروهای آمریکایی در عراق و برنامه کم کردن نیروهای آمریکایی از سال 2008 و خروج برنامه ریزی شدهُ آنها از عراق، جناح سوپر فاشیست حاکم بر ایران و بویژه پاسدار مهرورز!! احمدی نژاد اعلام کرد که در صورت خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ایران و جمهوری اسلامی حاظر است که خلاء قدرت در عراق را پر کند!!؟؟

انعکاسات و موضعگیریها:

این گند گاو چاله دهانی از طرف پاسدار تیر خلاص زن، و جناح فاشیستی حاکم در ایران، انعکاسات وسیعی در بین نیروهای ملی و دمکراتیک عراق و جامعهُ بیدار بین المللی بر انگیخت و طمع ورزیهای رژیم آخوندی در عراق را به چالش کشیدند. در کمتر از 24 ساعت تبدیل به خبر اول همهُ خبرگذاریهای بین المللی شد و همهُ کسانی که از جنایات این رژیم در عراق با خبرند را به موضع گیری علنی واداشت، در پیگیری این انعکاسات لطفأ به اخبار سیمای آزادی مراجعه فرمایید. (2)

اهداف رژیم در عراق:

آخوندهای حاکم بر ایران که در صدد بر پا کردن هلال شیعی در منطقهُ خاور میانه هستند و خوابهای پنبه دانهُ ایجاد امپراتوری اسلامی در کلیهُ کشورهای مسلمان نشین جهان را در سر دارند، از صدور ارتجاع از نوع شیعی به منطقه و بویژه عراق که هدف شمارهُ یک آنها و در راستای مبارزه با سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق است میباشند.

آشتباه آمریکا در رابطه با لشکر کشی به عراق و سرنگون کردن صدام حسین، که همزمان با پیش روی نیروهای آمریکایی در عراق بصورت شهر به شهر، عوامل وابسته به رژیم و نیروهای ارتجاعی عراقی که در صدد کسب قدرت در عراق بودند و عمومشان نیز در طول دوران جنگ ایران و عراق در ایران بسرمیبردند شهر به شهر حکومت راقبضه کرده و دست به بگیر و ببند های وحشیانه زدند و در این زمینه از سرکوب نیروهای ملی و مستقل عراق هیچ کوتاهی نکردند.

مرتجع ترین نیروهای عراقی از جمله سپاه نه بدر وابسته به آخوند حکیم و حزب الدعوه وابسته به مالکی و سایر گروهای ریز و درشت وابسته به رژیم آخوندی، اهرمهای قدرت را در شهرهایی که توسط ارتش آمریکا تسخیر میشد را بدست میگرفتند.


بحث صدام حسین و اشتباهات استراتژیکیش در جنگ با کویت و آمریکا را به بعد موکول میکنم و در اینجا توضیح نخواهم داد.


موضع گیریهای مقامات مختلف از آمریکا در رابطه با نقش رژیم خمینی در عراق و نام بردن از پاسدار حسن کاظمی قمی (3) سفیر رژیم در عراق که بنا بگفتهُ کلیهُ منابع وی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران رژیم است، این پاسدار تروریست دست به شکوه و شکایت از موضع گیریهای مقامات آمریکایی در رابطه با خودش زد که شنیدنیست!!

اعتراضات و موضع گیریهای احزاب مختلف آمریکا در رابطه با به درازا کشیدن جنگ در عراق و تلفات وسیع نیروهای آمریکایی و خروج نیروهای آمریکایی از عراق در بین احزاب آمریکا قابل خواندن است و شما را به موضع گیری حزب دمکرات آمریکا (4) "از پرقدرت ترین احزاب آمریکا" و حزب سبز های آمریکا (5) جلب میکنم که همگی آنها از به درازا کشیدن و تلفات زیاد نیروهای آمریکا توسط نیروهای مرتجع و عمومأ طرفدار رژیم آخوندی ایران علیه مواضع رئیس جمهور آمریکا جورج بوش موضع گرفته اند. و خر این رئیس جمهور را در گل نشسته میدانند.

ارتش آمریکا در جنگ با عراق و نیروهای مخالف با حملهُ آمریکا با عراق دچار مشکلات زیادی بود و قیامهای مختلفی در شهرهای مختلف عراق علیه حضور نیروهای آمریکایی بوقوع پیوست، رژیم ضد بشری خمینی که عرصهُ حاکمیت خود در عراق را در عدم حضور نیروهای آمریکایی میدانست دست به حمع آوری نیرو و ایجاد شورش و بلوا در شهر هایی که امکان ابراز حضور خود را داشت زد، لازم به توضیح است که رژیم آخوندی در صدد این است که عراق را به باطلاقی برای نیروهای آمریکایی تبدیل نماید. نیروهای آمریکایی در این جنگ چندین بار از جمله در فلوجه و چند شهر دیگر دست به استفاده از سلاحهای کشتار جمعی و از جمله سلاح مایکروویو! (6) زد که انعکاسات آن در خبرگزاریهای مستقل بگوش جهانیان رسید. نمونه دیگر از بکار گیری سلاحهای کشتار جمعی (7) توسط نیروهای آمریکایی در عراق. آخه نیروهای پا برهنهُ طرفدار رژیم که شعار حزب فقط حزب الله رژیم را سر میدن و نارنجک به خودشان بسته و نیروهای آمریکایی و مردم بیگناه عراق را میکشند از سلاحهای بیولوژیک (8) و نیروهای تا دندان مسلح آمریکایی در هراسند و بز دلانه در سر راه آنها بمبهای کنترل از راه دور کار میگذارند.


قضاوت در رابطه با صدام حسین و نحوهُ اعدام وی، عملیات نیروهای آمریکایی در عراق، ترفندها و عملیات گستردهُ رژیم ضد بشری خمینی در عراق را به تاریخ و دیدگان بینای مردم آزادهُ دنیا واگذار میکنیم تا آنها در آینده ای نزدیک به قضاوت بنشینند.

مأخذ:


1- کنفرانس مطبوعاتی ژنرال پتریوس در رابطه با موقعیت آمریکا در جنگ عراق. از سی ان ان.


2- اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران.


3- مصاحبهُ پاسدار حسن کاظمی قمی سفیر رژیم در عراق با سی ان ان در رابطه با موضع گیریهای مقامات آمریکایی در رابطه با وی.

4- موضع گیری حزب دمکرات آمریکا در رابطه با مواضع جورج بوش در جنگ با عراق.


5- موضع گیری حزب سبز های آمریکا در رابطه با جنگ عراق.


6- بکار گیری سلاح مایکروویو توسط آمریکا در جنگ عراق.


7- بکار گیری سلاحهای کشتار جمعی توسط نیروهای آمریکایی در عراق.


8- استفادهُ نیروهای آمریکایی از سلاح بیولوژیک در عراق.


--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/