شنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۶

مرز بندی و خط سرخ ما با رژیم ضد بشری خمینی در خارج کشور.چرا باید مرز بندی و خط سرخ با رژیم ضد بشری خمینی داشت؟(3)


نقش لابیهای رژیم در آمریکا


دم و دنباله چه های شاه وشیخ در آمریکا بسیار فعالند و شبکهُ وسیعی از اینگونه عوامل مزدور رژیم آخوندی بطور مستمر در صدد تبلیغ و برقراری رایطه بین آمریکا و ملاهای حاکم بر ایران هستند.


بلندگوهای تبلیغاتی آمریکا مثل صدای آمریکا و رادیو فردا "متعلق به سی آی ا آمریکا" بطور مستمر در بر نامه های خود از این شبکهُ لابی رژیم استفاده میکنند.


شورای ایرانی آمریکایی(1) به سرپرستی فردی بنام دکتر هوشنگ امیر احمدی، که گری سیک "از عوامل بنام طرفدار رژیم در آمریکا عضو هیئت مدیرهُ این شوراست" و "سازمان دیده بان حقوق بشر در آمریکا" ایران دید بان (2) که الهه هیکس از اعضای آن میباشد. سازمان مبارزه با تحریم و حملهُ نظامی به ایران(3) که در سال 2005 راه اندازی شد، شورای ملی ایرانیان آمریکایی (4) مستقر در واشنگتن دی سی، شبکه های اصلی لابی رژیم در آمریکا هستند و از نمایندهُ مزدور رژیم در سازمان ملل در نیویورک "جواد ظریف" که پاسدار تیر خلاص زن و "مهرورز" را "پروفسور" معرفی میکرد، رابطهُ تنگاتنگی دارند و در مراوده های سیاسی و پارتیهای خود از او بعنوان نمایندهُ ملاها دعوت بعمل میآورند و عکس یادگاری با او میگیرند!!.


این مزدوران بی جیره و مواجب رژیم در آمریکا از هیچ رذالت و دناعتی فروگذاری نمیکنند، با خون شهدای خلقمان و سمبلهای مقاومت خونبارمان در جنگ هستند و آخوندهای ریز و درشت ولایت وقیح را رو سرشان در هر ملاقات خود حلوا حلوا میکنند، از سفر پاسدار مهرورز رژیم به سازمان ملل و چرخاندن او در منطقهُ انفجارات 9/11 حمایت میکنند، برای این تیرخلاص زن برنامهُ ملاقات با نمایندگان معلوم الحال و طرفدار رژیم ضد بشری خمینی در آمریکا برگذلر میکنند و ادعا دارند که این پاسدار ناجی جدید آخوندکهاست و از "پروژهُ احمدی نژادی کردن ایران باصطلاحشان اسلامیست" را در بلندگو هایشان تبلیغ و ترویج میکنند.


این رجاله ها که دشمنی دیرینه ای با سازمان مجاهدین خلق ایران و رهبری مقاومت، آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی، رییس جمهور بر گزیدهُ مقاومت دارند بطور مستمر از ثبات یافتن رژیم آخوندی و نابودی مقاومت خونبارمان دم میزنند، بوی تعفن رژیم را مطلقأ درک نمیکنند و خود در آن تعفن تا بسر فرو رفته اند. پا بپای قداره بندان و چاقو کشان رژیم در داخل و خارج در فکر بسط و گسترش روابط رژیم ضد خلقی با آمریکا هستند و مسؤلین و مقامات مخالف رژیم ملاها در حاکمیت آمریکا را به باد انتقاد میگیرند که چرا با آخوند های حاکم بر میهنمان سر ناسازگاری دارند!! و چرا از سرنگونی و بر اندازی آخوند های حاکم بر ایران صحبت بمیان میآورند؟؟ اگر به سایتهای این گند گاو چاله دهانها مراجعه کنید میبینید که چطور شب را روز و سیاه را سپید و دیو را الهه و ملا را ناجی خطاب میکنند و میخواهند بگویند که شب از نیمه بر نگذشته است؟؟!!


مردممان، خلق در زنجیرمان، که به خوبی آخوند جماعت و پاسداران ظلمت و تباهی را شناخته اند از این جرسومه های تزویر و ریا بیذارتد و در روز و وقتش سزایشان را در سپاس گویی از آخوند و ملا را در کف دستشان خواهند گذاشت، دیر نیست که شب با دمیدن سپیده محو گردد.


مآخذ:


(1) شورای ایرانی آمریکایی در آمریکا.


(2) ایران دید بان.


(3) سازمان مبارزه با تحریم و حملهُ نظامی به ایران در آمریکا.


(4) شورای ملی ایرانیان آمریکایی در واشنگتن دی سی.


م طحانی


Mo.Tahani@googlemail.com


http://iranzaminman.blogspot.com


ایران زمین