یکشنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.سخن هفته.

چرا رژیم خمینی داغ و درفش و بگیر و ببند را در سطح جامعه گسترش داده است؟ چرا هر روز با جرمهای خمینی ساختهُ اراذل و اوباش، بد حجابی، امنیت اجتماعی، و غیره در صدد تفهیم حاکمیت تام و تمام خود به مردم ایران و گرفتن نطوق مردم و ایجاد رعب و وحشت برای ادامهُ حاکمیت خود میباشد؟

در واقع امر کفگیر حاکمیت ارتجاعی این رژیم به ته دیگ رسیده و خودش از سرانجام سقوط و اضمحلال خود خبر دارد و مانند کسی که از تازیکی میترسد و برای فرونشاندن ترس خود آواز میخواند، این رژیم پا بگور هم بخاطر ترس و وحشت از سقوط، دست به کارهای غیر معقول، بگیر و ببند، مانورهای شداد و غلاظ؛ در بوق و کرنا کردن پیروزیهایش از دستگیری اراذل و اوباش, مخلان امنیت اجتماعی براه میاندازد تا در ذهن مردم خود را قدرتمند و پابرجا نشان دهد. اگر رژیم قدرتمند و قادر به حل مشکلات و مسائل اجتمائی مردم بود دیگر نیازی به بگیر و ببند مردم بیگناهمان نداشت! اگر این رژیم با ثبات بود دیگر نیازی به چنگ و دندان نشان دادن به مردم نداشت و اذعان به با ثباتی و اقتدار خود نشانهُ ضعف و بی ثباتیست! چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟

28 ساله که هر روز صبح وقتی مردم چشم باز میکنند به شکل و شمایلی از شیوهُ جدیدی از ارگانهای سرکوب و ارعاب روبرو میشوند! اگر ترس از سقوط محتوم وجود ندارد چه نیازی به این همه ارگان سرکوب و بگیر و بنند است؟ به هر بهانه و هر جا که فکر میکند ممکن است روزنه ای برای اعتراض و قیام، سر باز کند سیستم و ارگان سرکوب تأسیس میکند و آنرا در بوق و کرنا میکند! گوئیا که سوراخ دیگری از نفوذ دشمن را کشف و لاک کرده است!

آخوند جماعت را هیچ کس با این درجه از جرم و جنایت تشخیص نداده بود! و هیچ کس فکر نمیکرد که این جماعت تا این درجه از رذالت و دنائت برای بقای خود دست به هر کاری بزنند!

نفرت مردممان از این جماعت ظاله بقدری است که از هیچ روزنه ای از اعتراض به رژیم ضد بشری خودداری نمیکنند. هر لحظه و هر جا نقطهُ تبلور اعتراض و قیام علیه این رژیم قرون وسطائیست، هر شهر و دیار هر کارخانه و مدرسه، هر اداره و کارگاه، کمینگاهی است برای اعتراض و قیام علیه این رژیم ضد خلقی. دیر نیست که ریش و ریشهُ این رژیم پوسیده از صفحهُ تاریخ ایران کنده شود، و این رژیم را به زباله دان تاریخ سرازیر نماید. این پروسه دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد، بامید روزی که ایران زمین ما فارغ از هر ملا و آخوند دجال است باشد؛ بامید آنروز لحظه شماری میکنیم.

پیروز باشید.

م طحانی

Mo.Tahani@googlemail.com

http://iranzaminman.blogspot.com

ایران زمین