شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.سخن هفته.


حدیث کوسه و ریش پهن!


بعد از مرگ مشکینی که ریاست مجلس خبرگان ارتجاع را یدک میکشید، جنگ و دعوا بر سر تعیین جانشین برای این دایناسور بالا گرفت. جناح سوپر فاشیست حاکم که از پاسدار مهرورز!!؟؟، احمدی نژاد حمایت میکند سعی داشت که بتواند این کرسی فرمایشی یعنی ریاست مجلس خبرگان ارتجاع را قبضه کند، تا از این طریق بتواند پاسدار بسیجیهای روحیه باخته و هراسان از ایندهُ نظام را دلداری داده و از ریزش و بریدن آنها مثل پاسدار صفوی جلوگیری نماید. این جناح در دسته بندی آخوندهای ریز و درشت در بدست گرفتن این کرسی، آخوندکهایی مثل مصباح یزدی، جنتی، هاشمی شاهرودی را مرجع برای این پست میدانستند!

لازم به توضیح است که کلیهُ رجاله های آخوندی که همگی لقب آیت الشیطان را یدک میکشند در ماهیت و محتوا هیچ فرقی با هم ندارند و همگی آنها آخوندکهای ریش پهنی هستند که سر هر ریششان یک مجاهد خلق اعدام شده است. از این میان آخوندک کوسه ای مثل رفسنجانی، که در رمالی و دجالیت سر آمد همهُ آخوندکهای دیگر میباشد، توانست که این جنگ گرگها را به نفع خود و کسب سمت کرسی ریاست مجلس خبرگان ارتجاع را بدست آورد، این کوسهُ پاچه ور مالیده که از حمایت لابیهای رژیم خمینی در آمریکا و اروپا برخوردار است، و بلندگوهای استعماری آمریکا و انگلیس آنرا در بوق و کرنا کرده و انتخاب این کوسه در این سمت را نشانهُ گشایش رژیم خمینی؟؟ دمیدن از سر گشاد سرنا، که بله رفسنجانی در پی گشایش رابطه با غرب میباشد؟؟ از اظهار لحیه در حمایت از این کوسهُ آغاسی "که مردممان به خوبی این لقب را به او داده اند" و دیدن سرابی دیگر و کوک بوقهایشان در این زمینه کوتاهی نکرده اند!! و محالفین خود را با این چوب که منافق و مجاهد هستند و در پی براندازی قهرآمیز این رژیم هستند و این آقایان از قهرو قیام ترس و وحشت دارند!! و از آنها ترسان و گریزان به دامن این رژیم ضد بشری پناه میبرند! و لاغیر!! گوئیا که رژیم توان بقا دارد و سرنگونی تهدیدش نمیکند!!


بنا به گفته آمار های خود رژیم 95 درصد مردم از این رژیم ناراضی هستند و تازه اگر این آمارشان را قبول کنیم تنها دو تا سه در صد از پاسداران و بسیجیهای وابسته به این رژیم کسانی هستند که برای حفظ و حراست از این نظام حاظرند که جانشان را بدهند! مابقی این نیروهای رژیم در شرایط صلح و عدم وجود هر گونه مشکل براندازی جدی از طرف اپوزسیون، بویژه مجاهدین و شورای ملی مقاومت، مثل پاسدار صفوی میبرند و ریزش میکنند! و آخوندک کوسه ای مثل رفسنجانی و یا تیر خلاص زن خالی بندی مثل احمدی نژاد توان جلوگیری از ریزش این نیروها را ندارند.


مردم قهرمان ما که به صدقه سری این رژیم در گیر حل و فصل مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی روزانهُ خود هستند و از اسم بردن از این رجاله ها بیزارند و خیلی هایشان هم بدرستی نمیتوانند این آخوندها را تعیین هویت نمایند، "فی المثل اگر شما عکس یکی از این آخوندها را به مردم کوچه و بازار نشان دهید و اسم و رسم و سمت دولتیش را بپرسید اکثر مردم جواب منفی و اینکه او را نمیشناسند را به شما میدهند" و وقتشان را صرف اینگونه مسلئل نمیکنند. "این از دستآوردهای این رژیم ضد بشری است که مردم غرق در مسائل و مشکلات عدیدهُ روزمرهُ زندگیشان شوند و از پرس و جو در رابطه با مسائل و مشکلات سیاسی بدور باشند! آخوند جمائت اینجوری حاکمیت میکنه."


رفسنجانی ملیجک دربار آخوند رجاله ای مثل خامنه ای است و این باصطلاح رهبر مستضعفین با خط و نشان کشیدن برای مخالفین و معاندین مجلس خبرگان آخوندی آنها را راهنمایی میکرد که از دستوراتش حمایت کنند! و رفسنجانی که سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را یدک میکشد، "این سمت و شعبه هم مثل سایر دستگاه های رژیم آخوندی است که یک شبه برای جلوگیری از نفوذ مخالفین به سیستم حکومتی دایر شده است" و در کل سیستم این نظام پوسیده از هیچ ارج و منزلتی برخوردار نیست، چگونه میخواهد با مسائل و مشکلات اساسی رژیم که بود و نبود آنرا زیر سوال برده و تهدید تام و تمام سرنگونی این رژیم را حل و فصل نماید؟ چگونه میخواهد مسئلهُ صدور تروریسم و ارتجاع به منطقه، دخالت در مسائل عراق، حل و فصل مسئلهُ اتمی "جریان بدون ترمز و دنده عقب بودن مسئلهُ ساختن بمب اتم" این رژیم را حل و فصل کند؟ چگونه این سر دوم و باصطلاح لابیهای رژیم "جناح مدره" میخواهد به سوالات بیجواب تک پایگی رژیم پاسخ دهد؟؟ اگر این کوسه توان حل مسائل رژیم را داشت تا کنون انجام میداد و آوردن دوبارهُ او نشانهُ ضعف بیشتر رژیم در حل مسائل آن، که رو بسرنگونیست میباشد.


با توجه به تغییر شکل سیاستهای آمریکا و اروپا در منطقهُ خلیج فارس و خاورمیانه این کوسه نمیتواند دردی از دردهای آن آخوندکان ریش پهن را حل وفصل کند و مردممان ریش و ریشهُ هر چه آخوند با ریش و بی ریش را از ته خواهند کند و این دور نیست.


و در یک کلام، باش تا صبح دولتت بدمد.م طحانی


Mo.Tahani@googlemail.com


http://iranzaminman.blogspot.com


ایران زمین