شنبه، مهر ۰۷، ۱۳۸۶

دست و پا زدنهای رژیم در فاز اضمحلال و سرنگونی.دست و پا زدنهای رژیم در فاز اضمحلال و سرنگونی.
براستی چرا آخوند اتمی!؟
رژیم آخوندی از زمان ریاست آخوند رفسنجانی در سمت رئیس جمهوری بفکر تهیهُ بمب اتم برای بقای خود بوده است و این آخوندک گفته است که "بمب اتم ضامن بقای جمهوری اسلامیست"؟؟ پاسدار هزار تیر از بدو ورودش به دستگاه ریاست جمهوری عموماُ کوکش روی پروژهُ هسته ای رژیم است، "ما ترمز و دنده عقب قطار هسته ای را کنده و دور انداخته ایم"، "برگذاری جشن هسته ای در ایران و کشاندن دانش آموزان مدارس به خیابانها" و "کشاندن دانش آموزان به صحنهُ مراکز اتمی رژیم"و یا "چاپ اسکناس جدید با تصویری از اتم"، موضع گیریهای مستمر پاسدار هزار تیر از اینکه "ما قله های اتمی را فتح کرده ایم" و .......
دم زدن آخوند خامنه ای از اینکه "انرژی هسته ای حق مسلم ملت ماست"، "سر سوزنی از حق مسلم هسته ایمان کوتاه نمیائیم،" و هزاران ادا و اطوار و پز هسته ای گرفتنهای دیگر برای چیست؟
تصویب قطعنامه های 1969 و 1737 و 1747 که به ترتیب در راستای مبارزه با پروژه های اتمی رژیم از طرف شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده و دولتهای انگلیس و آمریکا در صدد تصویب قطعنامه جدیدی در شورای امنیت وبرقرای تحریمهای سخت تر بر سر پروژهُ اتمی ملا ها هستند، برای چیست؟؟
قطعنامهُ کشورهای 5+1 در رابطه با پروژهُ هسته ای رژیم، موضع گیری قاطع رهبران کشورهای "جی 8" در این رابطه و اینکه کلیهُ رهبران جهان این پروژهُ اتمی رژیم را نظامی و برای مقابله با کشورهای غربی بویژه آمریکا، اروپا و اسرائیل تلقی میکنند و بر این تصمیم خود مصر هستند برای چیست؟؟
افشاگریهای سازمان مجاهدین خلق ایران از پروژهُ اتمی و مطامع جاه طلبانهُ دولت آخوند و پاسدار حاکم بر ایران که جدید ترینش را روز گذشته در پاریس و توسط آقای مهدی ابریشمچی مسؤل کمیسیون صلح شورای ملی مقاومت را شاهد بودیم که چگونه این دولت آخوندی پاسداری حاکم کلیهُ پایگاههای پروژهُ اتمیشان را در سرتاسر ایران بطور مخفیانه گسترش داده و به پیش میبرند!! از سایتهای نطنز، آب سنگین اراک، سایت بوشهر، سایت پارچین، و نمونهُ جدید آن در زیر کوه سیاه کوه از رشته کوههای کرکس در 5 کیلومتری جنوب سایت نطنز که کاملاُ سری میباشد.
همانطور که آخوندهای ریز ودرشت، "پاسدار هزار تیر" سرکردگان سپاه پاسداران در هر محفلی از نعمات پروژه های اتمی رژیم و حفاظتشان از سرنگونی محتوم بدست خلق قهرمان و مجاهدین و مبارزین دم میزنند و آنرا "تضمین بقای خود" میدانند برای چیست؟ آنها با تکیه بر این سلاح میخواهند ازریزش نیروهای سپاه و بسیج، نگهداشتن نیروهایشان در کشورهای منطقهُ خاورمیانه مثل عراق، فلسطین، لبنان، سوریه، افغانستان و .... استفاده کرده و چند صباح دیگری خود را در مسند حکومت نگه دارند و دائم هم از اینکه هنوز بدست خلق سرنگون نشده اند را در بوغ و کرنا میکنند برای چیست؟؟
دو اهرم اصلی حفظ این نظام ضد بشری دخالت در کشورهای منطقهُ خاورمیانه از جمله عراق، فلسطین، سوریه و لبنان و صدور تروریسم به این کشورها و پروژه ضد ملی اتمیست. ولی از آنجا که مقاومتی بیدار و هشیار ورهبری ای همچون "مسعود و مریم" با حمایتی گسترده از میان مردم و حمایتهای بین المللی احزاب و نیروهای پیشرفته برخورداریم خوابهای پنبه دانهُ این رژیم ضد بشری را پنبه خواهیم کرد و همچنان که رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت گفتند " عهد آخوندها بسر آمده، ایران آزاد و دمکراتیک در حال بر خاستن است. آری، بیداد ظالمان را در هم خواهیم پیچید. ایران نوینی بنا میکنیم، کشوری بر اساس آزادی، کشوری بر اساس مدارا، کشوری بر اساس برابری ....".


--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/