یکشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۷

حامیان واقعی تروریسم اسلامی بر خاسته از رژیم آخوندی پاسداری در ایران به خون نشسته امان را بهتر بشناسیم؟؟!!!!

حامیان واقعی تروریسم اسلامی بر خاسته از رژیم آخوندی پاسداری در ایران به خون نشسته امان را بهتر بشناسیم؟؟!!!!رژیم روسیه که با سلاح های اتمی خود در حمایت از رژیم آخوندی پاسداری جهان آزاد و غرب را به چالش کشیده و جایی در این جهان پهناور نیست که آثار سلاح های مخرب اتمی روسیه در حمایت از این رژیم تروریست پرور جهانی در امان مانده باشد؟؟
با تمام قوا به این اقدام شنیع روسیه، برای حفاظت هوایی دادن به رژیم آخوندی، پاسداری بر خیزیم!!! این دو قلوهای تروریسم جهانی (جمهوری پاسداری آخوندی ایران و روسیه )، 80 میلیون مردم بی گناهمان و آمریکا و اسرائیل و جهان متمدن
را مورد تهدید مداوم خود قرار داده اند

=================
روسیه تهدید كرد، سیستم دفاع هوایی پیشرفته ای به رژیم ایران می دهد
12:09:32 PM 1387/6/10
ساندی تلگراف
ساندی تلگراف

هفتهنامه ساندی تلگراف چاپ انگلستان خبر داد: روسیه تهدید كرده است سیستم دفاع هوایی پیشرفته ای به رژیم ایران می دهد. منابع اطلاعاتی آمریكا از آن بیم دارند كه كرملین این تهدید را عملی كند و سیستم موشكی مدرن اس سیصد را به رژیم ایران بفروشد. روسیه گفته كرده است اگر امریكا ناتو را وادار كند گرجستان و اوكراین را به عضویت خود دراورد، این سیستم پیشرفته را در اختیار ایران قرار دهد. این سیستم ضد هوایی قادر است در آن واحد صد هدف را ردیابی كند و به سوی هواپیماهایی كه در فاصله یكصدو بیست كیلومتری آن قرار دارند موشك شلیك نماید.