یکشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۷

يكى از ميادين ايتاليا به نام حكيم ابوالقاسم فردوسى نام گذارى شد

يكى از ميادين ايتاليا به نام حكيم ابوالقاسم فردوسى نام گذارى شد
2:27:08 AM 1387/6/3
ميداني كه به نام فردوسي نامگذاري شده است
ميداني كه به نام فردوسي نامگذاري شده است

ایتالیا یكی از میادین رم پایتخت این كشور را به نام حکیم ابوالقاسم فردوسی نام گذاری كرد.
در وسط این میدان كه در منطقه سرسبز ایتالیا قرار دارد، مجسمه شاعر حماسه سرای ایرانی نصب شده است.