یکشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۷

350 فقره حركات اعتراضى مردم ميهنمان در مردادماه

350 فقره حركات اعتراضى مردم ميهنمان در مردادماه
4:49:32 AM 1387/6/2
كارخانه كيان تاير
كارخانه كيان تاير

براساس آمار ثبت شده اقشار مختلف مردم میهنمان طی مردادماه گذشته بیش از 350فقره اعتصاب، تحصن، درگیری و تجمع علیه سیاستهای سركوبگرانه و غارتگرانه رژیم آخوندی برگزار كردند.
براساس این آمار كارگران با 135 حركت اعتراضی، كارخانهها و مراكز كارگری را به كانون ابراز خشم و انزجار علیه آخوندهای غارتگر تبدیل كردند. در صدر این اعتراضات، اعتصاب كارگران بپاخاسته كیان تایر تهران قرار دارد كه بیش از یك ماه است ادامه دارد. آنان بارها با آتش زدن لاستیك و مسدود كردن جاده تهران ـ ساوه با مأموران سركوبگر درگیر شدند.
در پی این اعتراضات، مقاومت ایران كلیه سازمانها و مجامع مدافع حقوق كارگران و بویژه سازمان بین المللی كار را به محكوم كردن سركوب كارگران فراخواند و خواستار حمایت از حقوق آنان شد.
در مردادماه گذشته همچنین شاهد 38مورد درگیری با مأموران جنایتكار رژیم آخوندی در جریان تظاهرات و اعتراضات اجتماعی بودیم.
زندانیان مقاوم نیز با اعتصاب غذای خود علیه شكنجه و رفتارهای ضدانسانی دژخیمان رژیم آخوندی اعتراض كردند.
بیش از 350حركت اعتراضی مردادماه گذشته در شرایطی برگزار شد كه رژیم آخوندی در سراسر این ماه مشغول اعدام و كشتار و بگیرو ببند بود.
یكی از جنایات سبعانه این رژیم اعدام جمعی 29زندانی در 6مردادماه بود. در میان اعدام شدگان تعدادی از زندانیان سیاسی وجود داشتند. این اعدامها همزمان با سالروز آغاز قتل عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 1367صورت گرفت.
خانم مریم رجوی ، رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران اعدام 29زندانی در یك روز را تلاش مذبوحانه رژیم آخوندی برای كنترل خشم فزاینده مردم ناراضی و ممانعت از گسترش خیزشهای اجتماعی توصیف كرد و تأكید نمود: این سركوب و كشتار وحشیانه نخواهد توانست مانع اراده مردم و مقاومت ایران برای تحقق تغییر در ایران شود.