چهارشنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۸۷

جنایات رژیم آخوندی ، پاسداری را ببینید

جنایات وحشیانهُ رژیم آخوندی ، پاسداری را ببینید؟؟؟

بهنام زارع نوجواني که درسن پانزده سالگي همبازي خود را به قتل رسانيده بود صبح روزجاري پس از سپري نمودن 3 سال زندان و رسيدن به سن 18 سال اعدام گرديد .آقاي زارع دومين نوجواني است که در هفته جاري اعدام ميگردد. اعدام نوجوانان در ايرن در حالي صورت مي گيرد که طبق ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک و بند ششم ماده پنج ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، اعدام افرادي که در زمان ارتکاب جرم سن شان زير 18 سال باشد، ممنوع است.ايران در سال 1372 کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال 1354 به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پيوسته است.به استناد پيمانهاي مذکور کودکان و نوجواناني که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال مي باشد از محکوميت اعدام و مرگ مصونيت دارند .اعدام اين نوجوان در حالي صورت ميگيرد که روزگذشته اتحاديه اروپا اعدام رضا حجازي نوجوان ديگري در زندان اصفهان را محکوم نموده بود.در ذيل شما ميتوانيد فايل صدا و گفته هاي بهنام زارع را چندي قبل از اجراي حکم خود بشنويد.

لطفاُ برای شنیدن صدای بهنام 15 ساله، به اینجا مراجعه نمایید
برای ورود به سایت "مجموعهُ فعالان حقوق بشر در ایران اینجا کلیک نمایید