پنجشنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۸۷

مراسم بزرگداشت رهبر سابق حزب لیبرال اسكاتلند

مراسم بزرگداشت رهبر سابق حزب لیبرال اسكاتلند
9:21:45 AM 1387/5/24
  خانم رجوی  - لرد راسل جانستون
خانم رجوی - لرد راسل جانستون

روزنامه اسكاتزمن گزارشی از مراسم بزرگداشت لرد راسل جانستون از رهبران حزب لیبرال انگلستان و رئیس سابق مجمع پارلمانی شورای اروپا را كه روز 6مردادماه جاری به علت ابتلا به بیماری سرطان در سن 75سالگی درگذشت، درج كرد.
روزنامه اسكاتزمن باعنوان بزرگداشت رهبر سابق حزب لیبرال اسكاتلند در كلیسای جامع ، نوشت: شماری از شخصیتهای محلی، كشوری و بین المللی در مراسم بزرگداشت لرد راسل جانستون شركت كردند.
نماینده سابق پارلمان و رهبر سابق حزب لیبرال دمكرات بعلت ایست قلبی در پاریس در تاریخ 27 ژوئیه شب تولد 76 سالگیش درگذشت.
جان پرس اسكات، معاون سابق نخست وزیر در بین شركت كنندگان در كلیسای سن اندورز در ایورنس بود
به نوشته اسكاتزمن لرد استیل آیكوود، دیوید جانستون پسر لرد راسل جانستون و آرچی فریزر در این مراسم حضور داشتند.
لرد استیل گفت: لرد راسل جانستون برای اسكاتلند و اروپا شخصیتی با ارزش بود.اگرچه او نمی خواست مراسمش غمگین یا تشریفاتی باشد. اما به دلیل فقدان وی همچنان اندوهگین هستیم.
روزنامه اسكاتزمن افزود: در بین پیام های تسلیت از جمله پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران بود.
خانم رجوی گفت لرد راسل جانستون مردی حامل ارزش ها، اصول و منش هایی بود كه خدمات ارزنده ای در پیشبرد آزادیهای مدنی و حقوق بشر ارائه كرد.
خاطرنشان می شود لرد راسل جانستون عضو مجلس اعیان، از رهبران حزب لیبرال انگلستان، رئیس سابق مجمع پارلمانی شورای اروپا و عضو كمیته پارلمانی ایران آزاد در مجلس انگلستان روز ششم مردادماه جاری به علت ابتلا به بیماری سرطان در سن 75سالگی در پاریس درگذشت.