شنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۸

نيكلا ساركوزى كشورهاى اروپايى را به اعمال فشار بيشتر بر رژيم ايران فراخواند

نيكلا ساركوزى كشورهاى اروپايى را به اعمال فشار بيشتر بر رژيم ايران فراخواند
نيكلا ساركوزي
نيكلا ساركوزي
رئيسجمهور فرانسه خواستار اعمال تحريمهاى شديدتر عليه رژيم ايران شد.
نيكولا ساركوزى روز جمعه در سخنانى در جمع ديپلوماتهاى مقيم پاريس كشورهاى اروپايى را به اعمال فشار بيشتر بر رژيم ايران فراخواند.
وى تأكيد كرد بايد رژيم ايران را وادار به تبعيت از خواست جامعه بينالمللى كرد.