شنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۸

دكترصالح المطلك: من رابطهام با مجاهدين خلق را نفى نمىكنم، آنها مجاهدين واقعى هستند و معتقدم كه مظلوم واقع شدهاند

دكترصالح المطلك: من رابطهام با مجاهدين خلق را نفى نمىكنم، آنها مجاهدين واقعى هستند و معتقدم كه مظلوم واقع شدهاند

دكتر صالح المطلك
دكتر صالح المطلك

دكتر صالح المطلك دبيركل جنبش ملى عراق در مصاحبه با المجله در پاسخ به سؤالى در مورد علل حذف وى از انتخابات پارلمانى گفت: من رابطهام را با مجاهدين خلق نفى نمىكنم، آنها مجاهدين واقعى هستند و من با آنها با احترام رفتار مىكنم و معتقدم كه مظلوم واقع شدهاند.
المجله از دكتر صالح المطلك پرسيد: آيا ديدار تو از قرارگاه اشرف كه محل استقرار اعضاء سازمان اپوزيسيون مجاهدين خلق است نيز از علل حذف تو مىباشد؟
صالح المطلك پاسخ داد: بله ديدار من از قرارگاه اشرف تاثير زيادى روى رژيم ايران داشت، من رابطهام را با مجاهدين خلق نفى نمىكنم، آنها مجاهدين واقعى هستند و من با آنها با احترام رفتار مىكنم و معتقدم كه مظلوم واقع شدهاند، و من بهخاطر ويژگيهايم در كنار مظلوم مىايستم، من وقتى شيعيان مظلوم بودند در كنار آنها ايستادم و در كنار مظلومين از بعثيها و مجاهدين خلق مىايستم، من در كنار هر مظلومى در داخل و خارج كشور مىايستم.

المجله پرسيد، بنظر تو انگيزههايى كه پشت حذف تو و فراكسيونت از انتخابات پارلمان است چيست؟
صالح المطلك در پاسخ گفت: دلايل متعددى وجود دارد اول اينكه آنها از اينكه ليست من نتايج انتخابات آينده را جارو كند و تبديل به بزرگترين فراكسيون در پارلمان شود و ما شايستگى تشكيل دولت آينده را به‌دست بياوريم بيمناك هستند
در انتخابات گذشته فراكسيون من 80 كرسى به‌دست آورد ولى در نتيجه انتخابات تقلب كردند به‌صورتيكه اجازه ندادند ما بيش از 11 نماينده در پارلمان داشته باشيم، و من انتظار دارم كه فراكسيونم در انتخابات آينده حداقل 100 كرسى به‌دست بياورد و ما بزرگترين فراكسيون پارلمان بشويم، اين چيزى است كه نظرسنجيهاى انجام شده توسط موسسات آمريكايى بر آن تأكيد مىكند. شاخص ها نشاندهنده پيشرفت ما در انتخابات آينده به ميزانى كه به مراتب از فراكسيون نورى المالكى و ساير فراكسيونها پيشى بگيرد، مىباشد… .

دكتر صالح المطلك هم‌چنين با اشاره به نقش رژيم ايران در تصميم حذف خودش از انتخابات آينده اين كشور گفت: اطلاعات موثق من بيانگر اين است كه مدير كل هيأت ريشهكن كردن بعث ”هيأت حسابرسى و عدالت“ كه من نمىدانم چه كسى او را به اين منصب برگزيده است، به اتهام درز دادن اطلاعات در مورد خلبانها و افسران سابق ارتش به رژيم ايران براى ترور آنها در بازادشت نيروهاى آمريكايى بوده است، در عمل هم تعداد زيادى از آنها ترور شدند، او هم‌چنين با سپاه قدس كه به رابطهاش با رژيم ايران شناخته شده است ارتباط دارد، او روابط محكمى هم با احمد چلبى دارد، همه اينها تاييدى است بر اينكه رژيم ايران نقش واضحى در اتخاذ اين تصميم و ممنوع كردن من از شركت در انتخابات آينده پارلمان دارد. و من تعجب مىكنم كه يك كارمند بتواند يك جريان سياسى با اين وزن را كه از شمال تا جنوب عراق هوادار دارد و نمايندگانى در پارلمان و شوراى استان دارد به اين شكل از ورود در انتخابات منع نمايد، آنها مىخواهند نمونه شوراى نگهبان ايران را به عراق منتقل كنند و تعيين تكليف صلاحيت كسانيكه وارد رقابت بر سر كرسيها پارلمان شدهاند را تحت قدرت هيأت حسابرسى و عدالت قرار بدهند و به اين ترتيب بتوانند مانع از كانديد شدن هر فراكسيونى در انتخابات بشوند و اين نمونهاى است كه ممكن نيست در عراق آنرا بپذيريم.

المجله پرسيد: گفتى كه تهران پشت تصميم هيأت حسابرسى و عدالت قرار دارد. چرا تو را و نه نفرات ديگر را هدف قرار دادهاند؟
دبيركل جنبش ملى عراق پاسخ داد: رژيم ايران معتقد است كه جبهه گفتگوى ملى عراق تهديدى عليه منافع ايران است بهخصوص بعد از مخالفتى كه اين جبهه در بحران ”چاه فكه“ از خود نشان داد. آنها مىخواهند بهر شكل من را حذف كنند
دكتر صالح المطلك در پاسخ به اين سؤال كه در صورت اصرار بر حذف تو تاثير آن بر انتخابات چه خواهد بود؟
گفت: شايد ما بسوى تحريم انتخابات برويم، زيرا كسيكه مىتواند رئيس يك فراكسيون سياسى را در تماميتش از انتخابات حذف كند مىتواند انتخابات و نتايجش را هر طور كه خواست در حاشيه قرار بدهد. در عين حال ما نمىخواهيم اين وضعيت به يك بحران جديد سياسى منجر شود، و بعد از اين حذف مردم احساس سرخوردگى نسبت به روند سياسى در عراق داشته باشند، و چنين وضعيتى به تشديد روياروييهاى مسلحانه در عراق خواهد انجاميد، آنها با اين اقدام كشور را وارد گرداب بزرگى مىكنند كه ما تلاش مىكنيم تا حد امكان از آن دورى كنيم تا دولتى را تشكيل بدهيم كه ثبات وضعيت امنيتى، اجتماعى و سياسى را تامين نمايد.