چهارشنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۸

تشکیل «سازمان هدفمند کردن یارانه ها»، تشدید فساد دولتی همراه با فقر بیشتر مردم


تشکیل «سازمان هدفمند کردن یارانه ها»، تشدید فساد دولتی همراه با فقر بیشتر مردم

زینت میرهاشمی

روز سه شنبه 15 دی، مجلس رژیم، به طرحهای تکمیلی «هدفمند کردن یارانه ها» رای مثبت داد. موضوع مورد مشاجره مجلس و دولت بر سر تکلیف بهره برداری منابع حاصل از حذف یارانه بود که طی 5 سال به حداقل 100 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. دولت پاسدار احمدی نژاد از مجلس تقاضا کرده بود که اختیار کامل استفاده از این منبع در دست دولت قرار گیرد و در ستون درآمدهای بودجه مازاد نشود. گماشتگان حکومت در مجلس با تصویب تشکیل «سازمان هدفمند کردن یارانه ها» که سازمانی دولتی خواهد بود، به این خواسته احمدی نژاد تسلیم شدند.

روند ارائه طرح احمدی نژاد که به قول خودش تمام هستی اش را بر آن گذاشته بود و نیز مشاجره های علنی بر سر آن و توافقهای پنهان بر سر چگونگی تقسیم این منبع مالی، بار دیگر بر راهبرد تک پایگی کردن سیاست و اقتصاد به نفع سپاه پاسداران تاکید گذاشت. بر اساس این مصوبه چگونگی بهره برداری از حذف یارانه ها، چگونگی تقسیم آن در اخیتار دولت پاسداران قرار خواهد گرفت. با توجه به ساختار هرم قدرت و نقش سپاه پاسداران در اقتصاد و وجود اقتصاد شبه دولتی، تشکیل این سازمان دولتی برای ذخیره کردن این میزان درآمد، به فربه شدن بیشتر سپاه و وابستگان به ولایت منجر خواهد شد و کارگران و مزدبگیران و دهکهای کم درامد جامعه بیشترین ضرر را خواهند کرد. افزایش سریع قیمتها، افزایش نقدینگی، تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل عدم رقابت با قیمتهای کالاهای وارداتی، افزایش واردات، رشد بیکاری و ناامنی شغلی از آثار زیانبار هدفمند کردن یارانه هاست که همزمان به توزیع یارانه در میان وابستگان حکومتی و گسترش فساد و رشوه خواری هر چه بیشتر منجر می شود. افزایش نابرابری و فقیرتر شدن کارگران و مزدبگیران و عدم افزایش حداقل حقوق از دیگر عوارض چنین طرحی خواهد بود. چشم انداز تاثیرات این طرح روی جنبش کارگری، گسترده تر شدن اعتراضهای کارگری و چالش کل جامعه با این طرح خواهد بود.