شنبه، دی ۱۹، ۱۳۸۸

عفو بينالملل خواستار لغو حكم اعدام 5تن از دستگيرشدگان قيام عاشوراى حسينى، توسط رژيم آخوندى شد

عفو بينالملل خواستار لغو حكم اعدام 5تن از دستگيرشدگان قيام عاشوراى حسينى، توسط رژيم آخوندى شد

عفو بين الملل در باره اعدام قيام كنندگان عاشوار هشدا  ميدهد
عفو بين الملل در باره اعدام قيام كنندگان عاشوار هشدا ميدهد

سازمان عفو بينالملل با صدور بيانيهيى از رژيم ايران خواست تا از اعدام 5نفر از دستگير شدگان قيام عاشوراى حسينى خوددارى كند.
عفو بين‌الملل نگران است كه اين حكم بهزودى اجرا شود.

در بيانيه عفو بينالملل آمده است: مقامهاى رژيم ايران گفته‌اند شورش و ايجاد حريق، مستوجب محاربه است و يك خلاف جنايى است كه به‌طور معمول عليه كسانى كه سلاح عليه دولت به‌دست مى‌گيرند به‌كار برده مى‌شود. اين خلافها كه اعتراض كنندگان به آن متهم هستند به ميزانى نيست كه مانند اكثر جنايات بنابه قانون بين‌المللى با مجازات مرگ مواجه ‌شوند.

حسيبه حاج صحرائويى معاون مدير بخش خاورميانه عفو بين‌الملل گفت حتى اگر آنها چنين خلافهايى را هم مرتكب شده باشند نبايد با مجازات مرگ مواجه شوند. مقامهاى ايران بايد اطمينان بدهند كه هر كس كه مظنون به خلافهاى جنايى مربوط به تظاهرات مى‌شود از جمله سنگ‌پرانى يا اقدام به ايجاد حريق سريعاً و به‌طور منصفانه محاكمه شود و اينكار در روندى انجام شود كه با استانداردهاى منصفانه بين‌المللى منطبق باشد و كسى محكوم به اعدام نشود.

عفو بينالملل مىنويسد علائمى وجود دارد كه مقامهاى رژيم ايران ممكن است استفاده از مجازات اعدام را افزايش بدهند تا به اين شيوه از تظاهرات جلوگيرى كنند.
حسيبه حاج صحرائويى گفت: مردم ايران بايستى آزادى تشكيل تجمع براى اعتراض صلح‌آميز داشته باشند و بتوانند عقايدشان را از جمله نسبت به دولت و به نقض حقوقبشر ابراز كنند و با كاربرد تندروانه قهر، دستگيريهاى خودسرانه و محاكمه غيرمنصفانه مواجه نشوند.