شنبه، دی ۱۲، ۱۳۸۸

تغيير در ايران، در جريان است و تا كار اين رژيم به پايان نرسد متوقف نخواهد شد

تغيير در ايران، در جريان است و تا كار اين رژيم به پايان نرسد متوقف نخواهد شد

مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت

رئيسجمهور برگزيده مقاومت در مصاحبه با خبرگزارى آسوشتيدپرس بر سرنگونى ديكتاتورى آخوندى تأكيد كرد.
خبرگزارى آسوشيتدپرس گفت مريم رجوى پرزيدنت شوراى ملى مقاومت در يك مصاحبه تلفنى گفت تغيير در ايران در جريان است و تا كار اين رژيم به پايان نرسد متوقف نخواهد شد.