سه‌شنبه، دی ۱۵، ۱۳۸۸

مريم رجوى: قيام مردم ايران، سازمانيافتهتر و گستردهتر، ادامه خواهد يافت

روزنامه نروژى وردنزگانگ:
مريم رجوى: قيام مردم ايران، سازمانيافتهتر و گستردهتر، ادامه خواهد يافت

مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت

روزنامه نروژى وردنزگانگ پرتيراژترين روزنامه نروژ مصاحبه اختصاصى خود با رئيسجمهور برگزيده مقاومت را منتشر كرد و نوشت: مريم رجوى مىگويد قيام مردم ايران ادامه پيدا خواهد كرد. اين قيام سازمانيافتهتر و گستردهتر مىشود و دانشجويان، كارگران و زنان و ديگر اقشار را در برمىگيرد. براى رژيم امكان پذير نيست كه اوضاع را به عقب برگرداند اين رژيم از هر وسيلهيى كه مىتوانسته استفاده كرده است. سركوب و كشتار بيشتر، تنها به راديكالتر شدن اوضاع منجر خواهد شد.
مريم رجوى مىگويد: وضعيت براى رژيم خيلى خطرناك است.

وردنز گانگ زير عنوان «رژيم تروريستى ايران سرنگون مىشود»، يك صفحه كامل خود را به درج اين مصاحبه اختصاص داده و مىنويسد:
«مريم رجوى رئيسجمهور شوراى ملى مقاومت ايران خواستار مواضع قاطع بينالمللى عليه رژيم ايران است و مىگويد نروژ بايد پيشتاز چنين سياستى باشد.»

اين روزنامه مىافزايد رجوى معتقد است جامعه بينالمللى بايد با يك سياست قاطع و تحريمهاى سخت بينالمللى با اين رژيم برخورد كند. به اين رژيم بايد نسبت به عواقب سياستهاى سركوبگرانهاش اخطار شود تا بتوان از يك حمام خون در ايران جلوگيرى كرد. دولتهاى غربى و به ويژه نروژ مىتوانند در اتخاذ چنين سياستى يك نقش جدى ايفا كنند.