پنجشنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۸

شخصيتهاى پارلمانى، عشايرى و حزبى، سفرمتكى به عراق را محكوم كرده و خواستار خروج اشغالگران اين رژيم از عراق شدند

شخصيتهاى پارلمانى، عشايرى و حزبى، سفرمتكى به عراق را محكوم كرده و خواستار خروج اشغالگران اين رژيم از عراق شدند

تظاهرات مردم كربلا عليه تجاوز رژيم آخوندي به چاههاي نفت فكه
تظاهرات مردم كربلا عليه تجاوز رژيم آخوندي به چاههاي نفت فكه

پارلمانترها، شخصيتهاى عشايرى، حزبى و مردمى عراق سفر متكى وزير خارجه آخوندها به اين كشور را محكوم كردند و خواستار خروج نيروهاى اشغالگر اين رژيم از عراق شدند.
امروز همزمان با سفر متكى وزير خارجه آخوندها به عراق روزنامه الزمان نوشت: شخصيتهاى پارلمانى و فعالين مردمى و عشايرى ديدار وزيرخارجه رژيم ايران منوچهر متكى از عراق را قبل از عقبنشينى از فكه و پايان يافتن تجاوزات به كشور محكوم كردند.

حيدر الملا سخنگوى جنبش ملى عراق دربيانيهاى كه الزمان آن را دريافت كرد گفت كه (عقب نشينى از اراضى عراق وپايان اشغال فكه پيش شرط هرگونه راهحل ديپلوماتيك است وعكس اين كار از نظرملى و مردمى غيرمقبول ومردود است).
از سوى ديگر دبيركل حزب دموكرات مسيحى ميناس ابراهيم اليوسفى گفت (با كمال تعجب دريافتيم كه وزير خارجه ايران از عراق ديدار مىكند هرگونه گفتگو با وى قبل از اينكه از اراضى عراق عقبنشينى كنند مجاز نيست.
هوى دربيانيهاى اعلام كرد: ما هرگز تجاوز به چاههاى نفتى را قبول نمىكنيم و رژيم ايران بايستى دراسرع وقت از آنها عقبنشينى كند. شيخ كل عشيره نداء فيصل حوم عليوى گفت: از طريق وسائل ارتباط جمعى مطلع شديم كه وزيرخارجه رژيم ايران از بغداد ديدار كند ما هيچگونه گفتگوئى را با رژيمى كه به سرزمين ما تجاوز كرده است و قبول نمىكند كه به اين تجاوزات پايان دهد نمىپذيريم.

الزمان افزود: در همين رابطه مركز عراقى حقوقبشر آغاز يك بسيج جهانى براى پايان تجاوزات ايران عليه عراق و خالت درامور داخلى عراق را شروع كرد. اين مركز در نامهيى كه به دبيركل سازمان ملل بان كىمون ارسال كرده است و الزمان نسخهاى از آنرا دريافت كرده است از جامعه جهانى خواستار آن شد كه اين سازمان براساس ميثاقهاى بينالمللى دست به يك ابتكار دراين رابطه بزند و به شوراى امنيت ومجمع عمومى هشدار داد كه تجاوز رژيم ايران نقض كنوانسيونها و قوانين بينالمللى است و صلح جهانى را در معرض خطر قرارمىدهد. بنابراين بايد اين ارگانها به وظايف خود عمل كرده واين تجاوز ودخالتها را پايان دهند.

روزنامه الزمان خاطرنشان كرد: طارق الهاشمى معاون رئيسجمهورى عراق به دولت عراق پيشنهاد داده بود كه به رژيم تهران هشدار داده شود به تجاوز به چاه نفتى فكه پايان دهد.
از سوى ديگر يك گشتى ايرانى دو قايق عراقى را درآبهاى منطقهاى وابسته به استان بصره توقيف كرد. واين درحالى است كه عمار حكيم رئيس مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق گفت كه حضور رژيم ايران در عراق مشكلى نيست. يك گزارشگر به كانال تلويزيونى دربصره گفت اين تجاوز به قايقها منجر به مجروح شدن يك صياد عراقى بوسيله شليك شد) و اين قايقها هم‌چنان درنزد نيروهاى ايرانى دربازداشت مىباشند.

الزمان در ادامه نوشت: از سوى ديگر هادى السعدون عضو شوراى پشتيبانى عشائر در بخش فاو اين تجاوز را محكوم كرد واز دولتهاى مركزى ومحلى خواستار شد كه سريعا به اينگونه تجاوزات مكرر رژيم ايران پايان دهند.