شنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۸

این موج، سر ولی فقیه را زیر آب خواهد کرد


این موج، سر ولی فقیه را زیر آب خواهد کرد

منصور امان

احساس ناتوانی باند ولی فقیه در سرکوب جُنبش دموکراتیک از درماندگی پُر اُفت و خیز به پریشانی پایدار گُذر کرده است. صحنه به هم ریخته ای که باند مزبور به منظور آمادگی و مُدیریت بزنگاه بعدی رویارویی مُخالفان و مُنتقدان با خود (22 بهمن) به دُنبال می کشد، دریچه ای است که نیروهای بالقوه و بالفعل جُنبش اجتماعی به خوبی می توانند از طریق آن سرگردانی حُکومت در حساس ترین مقطع حیات خود را مُشاهده کُنند.

در همان حال که موضوع خارج ساختن فاکتور توده به پاخاسته از صورت مساله، مخرج مُشترک همه ی گرایشهایی به شُمار می رود که زیر خیمه ی آیت الله خامنه ای جمع شده اند، جدال پیرامون ارزان ترین راه به دست آوردن این مُهم، به شتاب در حال جُدا کردن سُفره ی آنها از یکدیگر است.

برای حُکومتی که تصمیم و چاره جوییهای آن در هر حال نسیه است و واقعی ساختن آنها به واکُنش مُخالفانش مشروط گردیده است، اختلاف درونی بر سر نوع سیاست و تدبیری که می بایست رویکردش را تنظیم کُند، می تواند به کلی به قُفل شُدن آن بیانجامد. این اتفاقی است که فقط سُخنان و پیامهای ناهمگون رهبران و پایوران حُکومت از رُخ دادن آن حکایت نمی کُند. در ژست آشتی جویانه یک دسته و در مُقابل، پُز "افراطی" دسته دیگر، بیش از آنکه بتوان جهتگیریهای مُختلف در یک طرح مُشخص سیاسی را مُشاهده کرد، قطعات چفت پازلی خودنمایی می کُنند که در کنار یکدیگر، تصویر پریشانی و بُن بست مجموعه را تکمیل می سازند.

با این ویژگی، باند ولی فقیه حتی برای آن دسته از "خودی" هایی که به فسخ شراکت خویش در قُدرت انتقاد و گله جدی دارند و آماده هستند برای هر چشمک و چراغی در راستای تصحیح آن، سند عُبور از بُحران صادر کُنند، نمی تواند طرف آینده داری برای مُعامله باشد. فقط - به لحاظ سیاسی - نزدیک بین ترین لایه های این طیف در مُقابل وسوسه شرط بندی روی اسب نیمه مُرده دستهایشان را بالا خواهند بُرد.

رهبران و سُخنگویان سیاسی و امنیتی حُکومت توضیح می دهند که چگونه هراس از به حرکت درآمدن دوباره جُنبش اجتماعی در یک وعده گاه دیگر تا مغز اُستخوان شان نفوذ کرده است. باند ولی فقیه از این پس فقط با لرزه تارهای عصبی اش تنظیم خواهد شُد، بدون آنکه قادر باشد به گونه مُتحد یا هر دسته به طور جُداگانه، به راه حلی برای آرام کردن خود و وضعیت دست بیابد.

موج نیرومندی که باند آدمکُش آقای خامنه ای را به این جزیره درماندگی و وحشت پرتاب کرده، هیچ فُرجه ای به آن نخواهد داد. این موج، سر پریشان ولی فقیه را زیر آب خواهد کرد.