شنبه، دی ۱۹، ۱۳۸۸

تجمع اعتراضى بيش از 800تن از دانشجويان دانشگاه ملى

ستاد اجتماعى مجاهدين در داخل كشور:
تجمع اعتراضى بيش از 800تن از دانشجويان دانشگاه ملى

تظاهرات دانشجويان دانشگاه ملي - آرشيو
تظاهرات دانشجويان دانشگاه ملي - آرشيو

بيش از 800تن از دانشجويان دانشگاه ملى ايران، در در ميدان مركزى اين دانشگاه تجمع اعتراضى برگزار كردند.
آنها در اعتراض به اقدامات اقدامات سركوبگرانه مزدوران بسيجى و ادامه بازداشت دانشجويان اين دانشگاه تجمع نمودند.