دوشنبه، دی ۲۸، ۱۳۸۸

كميته سركوب اشرف، بيش از سه ماه است از ورود هرگونه مواد سوختى جلوگيرى مىكند

كميته سركوب اشرف، بيش از سه ماه است از ورود هرگونه مواد سوختى جلوگيرى مىكند

شهر اشرف
شهر اشرف

فراخوان بينالمللى لغو محاصره ساكنان اشرف

بيش از سه ماه است كه كميته سركوب ساكنان اشرف در نخست وزيرى عراق، از ورود هرگونه مواد سوختى به اشرف جلوگيرى كرده است. اين محاصره ضدانسانى مشكلات زيادى را براى ساكنان اشرف بهويژه در فصل سرما بهوجود آورده است.
در روز 13آبان، رانندگان دو تانكر حامل نفت كه توسط ساكنان اشرف خريدارى شده بود، توسط نيروهاى عراقى به جرم حمل سوخت براى اشرف دستگير و تانكرها نيز ضبط و تحويل اداره پليس خالص شد. قاضى پس از 20روز حكم بىگناهى و آزادى آنان را صادر كرد.

ساكنان اشرف از سال2003 بر اساس سهميهبندى سوخت براى شهروندان، داراى سهميه ماهانه سوخت و مشتقات آن از وزارت نفت عراق بودند و هرماه در مقابل پرداخت بهاى سوخت، سهميه خود را دريافت مىكردند.

از اواخر سال2006 كه سهميه سوخت اشرف بهطور غيرقانونى و به درخواست رژيم ايران قطع شد، ساكنان اشرف سوخت مورد نياز خود را با مشكلات فراوان و قيمت چند برابر، از بازار آزاد و بهطور عمده از خارج از عراق تهيه مىكردند. اما كميته سركوب اشرف از ژوييه2009 موانع جدى براى ورود سوخت ايجاد كرد و از مهر ماه اجازه ورود هيچگونه مواد سوختى به اشرف نداده است.

مقاومت ايران با تأكيد بر اين كه محاصره ظالمانه اشرف، نقض آشكار حقوق انساندوستانه و حقوقبشر بينالمللى است؛ دبيركل ملل متحد، شوراى امنيت، كميسر عالى حقوقبشر، نماينده ويژه دبيركل در عراق و يونامى را به مداخله و اقدام فورى براى لغو محاصره اشرف و بهخصوص آزاد كردن ورود سوخت به اشرف فرا مىخواند.

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
28 دى 1388 (18ژانويه 2010)