چهارشنبه، دی ۲۳، ۱۳۸۸

تمامى مادران شهدا و دستگيرشدگان قيام سراسرى پس از 72ساعت مقاومت و پايدارى آزاد شدند

تمامى مادران شهدا و دستگيرشدگان قيام سراسرى پس از 72ساعت مقاومت و پايدارى آزاد شدند

آزادي مادران شهداي قيام
آزادي مادران شهداي قيام

پس از 72ساعت پايدارى و مقاومت تمامى مادران شهدا و دستگيرشدگان قيام سراسرى كه روز شنبه در پارك لاله تهران دستگير شده بودند؛ روز گذشته، از زندان اوين آزاد شدند.

مادران در حالى آزاد شدند كه طى 72ساعت بازداشت مورد ضرب و شتم و توهين و تحقير دژخيمان رژيم آخوندى قرار دادند. آنها در زندان اوين با شرايط بهداشتى غيرانسانى، روشن بودن چراغها در تمام مدت شبانه روز، نداشتن جاى کافى براى استراحت و ندادن غذا مواجه بودند. مادران هم‌چنين در تمامى مدت بازداشت در مقابل گفته دژخيمان رژيم آخوند: که همه آنها آزاد مىشوند بجزء يک نفر مقاومت كرد و سرانجام دژخيمان پس از 72ساعت در مقابل آنها عقبنشينى كرده و همه آنها را آزاد كردند.

خاطرنشان مىشودكميسيبون زنان شوراى ملى مقاومت ايران روز يكشنبه طى اطلاعيهيى عموم مراجع بينالمللى را به محكوميت بازداشت بيشرمانه مادران داغدار شهيدان و بازداشتشدگان قيام و زندانيان سياسى فراخواند و خواستار تصميمهاى فورى و لازمالاجرا جهت آزادى آنان شد.