چهارشنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۸

مريم رجوى: اين رژيم به پايان خود رسيده است و آينده متعلق به مردم ايران و مقاومت آن است

هفتهنامه لو ژودى:
مريم رجوى: اين رژيم به پايان خود رسيده است و آينده متعلق به مردم ايران و مقاومت آن است

مريم رجوي رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران
مريم رجوي رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران

هفتهنامه لو ژودى Le Jeudi – هفتهنامه سياسى اصلى فرانسه زبان لوكزامبورگ درسرمقاله خود درباره قيام سراسرى مردم ايران، تحت عنوان ايران: قطار به حركت درآمده است نوشت: تاريخ مىتواند به‌خوبى حق را به خانم مريم رجوى بدهد كه تأكيد مىكند ”اين رژيم به پايان خود رسيده است و آينده متعلق به مردم ايران و مقاومت آن است: به همين دليل مذاكره، معامله و مماشات با اين رژيم قرون وسطايى نتيجه معكوس خواهد داشت و پى آمدى جز تشويق ملاهاى حاكم به سركوب و كشتار بيشتر مردم ايران نخواهد داشت“.

سرمقاله هفتهنامه لوژودى مىافزايد:
لوكزامبورگ كه عضو خانواده دمكراسى هاست وظيفه اخلاقى و سياسى دارد كه اين جنبش عميقاً دموكراتيك را بپذيرد، به آن گوش فرا دهد، آنرا بشنود و با تمامى ابزار در توان خود از آن حمايت كند. به زبانى ديگر، زمان آن فرا رسيده است كه نمايندگان پارلمان ما، اگر كه آنها صادقانه به قدرت عدالت و دمكراسى اعتقاد دارند، وارد يك ديالوگ عميقاً دوستانه، برادرانه و سازنده با مقاومت دموكراتيك ايران بشوند. اگر كه قطار به حركت درآمده است، هنوز فرصت براى پريدن در آن وجود دارد.

هفتهنامه لوژودى چاپ لوكزامبورگ، مىافزايد:
آنچه كه امروزه در ايران اتفاق مىافتد، تحسين برانگيز است و بايد نمونهاى براى تمامى خلقهاى سركوب شده باشد. به دليل همين اميدى كه مردم ايران آن را نمايندگى مىكنند، مىتوان به راحتى آنها را بهعنوان ”مردم سال“ لقب داد. شوراى ملى مقاومت و رئيسجمهور برگزيده آن خانم مريم رجوى، كه اعضاى خانواده خود را هم در رژيم شاه و هم در رژيم ملاها از دست داده است، اين مقاومت دموكراتيك را نمايندگى مىكند.

لوژودى در سرمقاله خود ضمن ارائه تصويرى از ستمها و محروميتهاى مردم در آسيا و افريقا و خاورميانه، مىنويسد:
در شب تحويل سال، براى خلقهاى محروم از افق آرزوها، روزنهاى از نور به چشم مىخورد كه طى سال 2009 پديدار شد: قيام مردم ايران! قيامى باوقار و شجاعانه، كه از يك حركت ساده براى شمارش مجدد آراى ”انتخابات“ رياست جمهورى ماه ژوئن آغاز شد و امروزه هزاران ايرانى جان خود و نزديكان خود را براى به پايان رساندن اين ديكتاتورى به خطر مىاندازند. آنها خواستار برقرارى نهادهاى دموكراتيك، جدايى دين از دولت ، رعايت حقوقبشر و حقوق زنان و حقوق اكثريت سركوب شده، و روابط صلحآميز با تمامى كشورهاى همسايه خود هستند.