دوشنبه، دی ۱۴، ۱۳۸۸

مريم رجوى، ضمن فراخوان همبستگى در مخالفت بارژيم، به نيروهاى امنيتى توصيه مىكند كه به اعتراض كنندگان بپيوندند


پلىتيكن:
مريم رجوى، ضمن فراخوان همبستگى در مخالفت بارژيم، به نيروهاى امنيتى توصيه مىكند كه به اعتراض كنندگان بپيوندند

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، خانم مريم رجوى
رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، خانم مريم رجوى

پلى تيكن، روزنامه اصلى و سراسرى دانمارك، با درج مصاحبه اختصاصى خود با رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى، نوشت: مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده شوراى ملى مقاومت، پرسابقهترين گروه اپوزيسيون ايران، ضمن فراخوان همبستگى در مخالفت بارژيم، به نيروهاى امنيتى توصيه مىكند كه به اعتراض كنندگان بپيوندند.

پلى تيكن افزود: رهبر تبعيدى مىگويد پايگاه خامنهاى بهعنوان رهبر مذهبى رژيم فرو ريخته است. خامنهاى شخصاً مسئول ترورها و از جمله هر اقدامى عليه موسوى و کروبى است. دستگيريها نشان مىدهد حتى كسانى هم که فقط خواستار رفرم در رژيم هستند، تحمل نمىشوند.
پلى تيكن مىنويسد: پرسابقهترين مخالف رژيم ايران از مخالفت عمومى عليه ديكتاتورى مذهبى حمايت مىكند. مريم رجوى مىگويد: غرب بايد از امتياز دادن به اين رژيم سركوبگر دستبردارد و به فرياد تظاهرکنندگان گوش فرادهد که مىگويند «اوباما! با ما هستى يا با آدمکشان!»
رجوى تأكيد مىكند: جناح غالب از اينکه مردم از تماميت رژيم رويگردان شدهاند هراسان است.