سه‌شنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۸

جاسوس پروری ترویج خشونت بین مردم است


جاسوس پروری ترویج خشونت بین مردم است

زینت میرهاشمی

تصاویر کنشگران خیزشهای خیابانی در روز عاشورا این بار گرفتار دستان سرکوبگران شده و برای شناسایی آنها ویژه نامه ای به نام «امین جامعه» توسط نیروهای انتظامی رژیم منتشر شده است. در این ویژه نامه، تعدای عکس از زنان و مردانی که به نوشته این ویژه نامه در تظاهرات روز عاشورا نقش داشته اند برای شناسایی درج شده است. نهاد امنیتی رژیم ار مردم تقاصای جاسوسی و همکاری در لو دادن آنها نموده است. به کارگیری شیوه های جاسوس پروری و استفاده از مردم جهت سرکوب مردم، ترویج خشونت بین مردم است که همواره مورد تنفر انسانهای شرافتمند بوده است.

پیدایی این گونه شیوه های غیر انسانی از بعد دیگر، نشان دهنده ناکفایتی دستگاه سرکوب حکومت در مهار خیزشهای خیابانی به دلیل گستردگی شرکت کنندگان و فروریختن سد ترس است.

روز دوشنبه 28 دی، اولین جلسه بیدادگاه رژیم برای محاکمه 5 نفر از دستگیر شدگان قیام روز عاشورا، در تهران برگزار شد. در این بیدادگاه 5 متهم به محاربه با خدا به اعترافهای اجباری و دیکته شده وادار شدند. دستگیریهای گسترده، شکنجه و تجاوز با هدف ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از خیزشها و قیامهای بعدی است. یکی از ویژگیهای هماوردطلبی مردم در برابر حکومت، صف آرایی دو طرف در روزهایی مشخص است. در حالی که جنبش مردمی خود را برای تسخیر خیابانهای تهران در روز 22 بهمن آماده می سازد حکومت استفاده از خشونت بی محابا را در شکلی علنی به کار می برد. در گرانیگاه برخورد با رویدادهای اخیر و مقایسه یا سه دهه سرکوب، یک نکته قابل توجه است. سرکوب و انجام شیوه های امنیتی در شرایط بحران انقلابی به دلیل مداخله و شرکت توده وار در خیزشهای خیابانی اثر خود را به عنوان ابزاری بازدارنده از دست می دهد.