شنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۸۸

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، با مقامهاى ارشد پارلمان اروپا ديدار كرد

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، با مقامهاى ارشد پارلمان اروپا ديدار كرد

خانم مريم رجوي در پارلمان اروپا - بروكسل
خانم مريم رجوي در پارلمان اروپا - بروكسل

خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت در سفر به بروكسل با مقامهاى ارشد پارلمان اروپا ديدار كرد و ضمن تشريح پيشرفتهاى قيام مردم ايران براى آزادى تأكيد كرد مردم ايران در قيامهاى مستمر خود به جهان نشان دادهاند كه خواست مبرمشان تغيير بنيادين است و ضرورى است كه دولتهاى اتحاديه اروپا با قرار گرفتن در كنار مردم ايران سياست قاطعيت عليه رژيم را در پيش بگيرند

آقاى ژوزف دال رئيس گروه پارلمانى حزب مردم اروپا اى. پى. تى بزرگترين گروه سياسى پارلمان اروپا كه از 264نماينده پارلمان از 27كشور اروپايى تشكيل شده است در ديدار با رئيسجمهور برگزيده مقاومت ضمن تأكيد بر جديت دول اروپايى براى تحريم عليه رژيم ايران گفت ما در پارلمان اروپا در دفاع از حقوقبشر و حمايت از مردم و اپوزيسيون ايران از هيچ اقدامى دريغ نمىكنيم.

رئيسجمهور برگزيده مقاومت ضمن تشريح ابعاد سركوبگريهاى رژيم و توطئههاى آن عليه قيام مردم ايران و مجاهدان اشرف تأكيد كرد يارى رساندن به اين قيام و دفاع از اشرف و ايستادگى در برابر شانتاژها و فشارهاى رژيم نه فقط در جهت منافع مردم ايران بلكه نياز مبرم صلح و امنيت جهان است.

آقاى هانس گريت پوترينگ از رهبران حزب دموكرات مسيحى حزب حاكم آلمان و رئيس پيشين پارلمان اروپا با خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران در بروكسل ديدار و گفتگو كرد. خانم رجوى در اين ملاقات ضمن تشكر از تلاشهاى آقاى پوترينگ براى دموكراسى و حقوقبشر آخرين تحولات قيام مردم ايران و نقض وحشيانه حقوقبشر در ايران و پروژه تسليحات اتمى رژيم آخوندى را تشريح و اعمال تحريمهاى همه جانبه عليه اين رژيم و حمايت از مقاومت ايران را مورد تأكيد قرار داد.

دكتر پوترينگ ضمن تشكر از خانم رجوى و ابراز نگرانى از نقض حقوقبشر و پروژههاى اتمى بر ضرورت ديالوگ با اپوزيسيون ديكتاتوريها تأكيد كرد و گفت: بايد بهخاطر داشت كه كسانى كه امروز در اپوزيسيون هستند فردا حكومت خواهند كرد.

خانم روبرتا آنجليلى نايب رئيس پارلمان اروپا از كشور ايتاليا در ملاقات با رئيسجمهور برگزيده مقاومت از نقش زنان ايران در مبارزه عليه ديكتاتورى حاكم تجليل كرد. نايب رئيس پارلمان اروپا هم‌چنين نسبت به سرنوشت ساكنان اشرف به ويژه زنان اشرف كه هدف توطئههاى رژيم قرار گرفتهاند ابراز نگرانى كرد و همبستگى خود نسبت به آنان را خاطرنشان نمود. خانم آنجليلى گفت چه در پارلمان اروپا و چه در ايتاليا ما همه تلاشهاى خود را براى حمايت از مردم ايران و مجاهدان اشرف بهعمل مىآوريم.

آقاى ماريو مآريو رئيس هيأت ايتاليا در گروه پارلمانى حزب مردم اروپا در ملاقات با رئيسجمهور برگزيده مقاومت از قيام مردم ايران و حقوق ساكنان اشرف در برابر سركوبگريهاى رژيم حمايت كرد و بر لزوم اجراى قطعنامه پارلمان اروپا درباره اشرف مصوب 24آوريل 2009تأكيد نمود.