سه‌شنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۸۸

مانفرد نوواك گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد: گزارشى از موارد دهشتناك نقض حقوقبشر توسط رژيم آخوندى

مانفرد نوواك گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد:
گزارشى از موارد دهشتناك نقض حقوقبشر توسط رژيم آخوندى
12:39:13 PM 1388/3/18
گزارشي از نقض شديد حقوق بشر در ايران
گزارشي از نقض شديد حقوق بشر در ايران

گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور شكنجه و رفتار بيرحمانه، ضدانسانى يا تحقيرآميز، ليستى از موارد نقض حقوقبشر توسط رژيم ايران را منتشر نمود.
مانفرد نوواك Manfred nowak در ضميمه گزارش خود نوشته است: اين موارد، خلاصهيى از اتهامات موثق و معتبر، از شكنجه و ساير رفتار بيرحمانه، غيرانسانى يا تحقيرآميز و يا مجازاتى مىباشد كه به اطلاع گزارشگر ويژه رسانده شده و به دولتها نيز ارسال گرديده است.

در گزارش ويژه سازمان ملل متحد، مواردى از صدور احكام اعدام براى نوجوانان زير 18سال، صدور حكم ضدانسانى سنگسار، دستگيرى فعالان كارگرى، دانشجويان مبارز ومجاهد، دستگيرى اقليتهاى قومى و مذهبى ذكرشده است.

در اين گزارش به دستگيرى روزنامهنگاران و نويسندگان و هم‌چنين بدرفتارى با آنان به اتهام اقدام عليه امنيت ملى اشاره شده است.

در گزارش گزارشگر ويژه ملل متحد به موارد متعدد سركوب دانشجويان و فعالان دانشجويى از جمله دستگيرى آنان در روز 16آذر ـ روز دانشجو اشاره شده است.
سركوب زنان توسط رژيم آ خوندى بخش ديگرى از گزارش گزارشگر ويژه ملل متحد را به خود اختصاص داده است.

اين سند سازمان ملل متحد هشدار مىدهد: خطر مجازات مرگ براى امير عبداللهى، رضا حجازى و كمال، سه جوان كه ادعا شده هنگام نوجوانى مرتكب جرم شدند وجود دارد.

اين گزارش به مواردى از دستگيريهاى خودسرانه دانشجويان و شكنجه آنها توسط مأموران سركوبگر، پرداخته و برخى نمونهها را مانند دستگيرى يك دانشجو به اتهام رابطه با مجاهدين و مضروب كردن شديد يك دانشجو درحين دستگيرى چندساعته بهنحوى كه منجر به مرگ وى بعد از بازگشت به خانه شده، ذكركرده است.