یکشنبه، خرداد ۱۷، ۱۳۸۸

بنياد فرانس ليبرته: دولت عراق بايد حقوق ساكنان اشرف را بهرسميت بشناسد

بنياد فرانس ليبرته:
دولت عراق بايد حقوق ساكنان اشرف را بهرسميت بشناسد
7:43:03 PM 1388/3/16
دانيل ميتران
دانيل ميتران

بنياد فرانس ليبرته، به رياست دانيل ميتران- بانوى اول فرانسه در دوران رياست جمهورى فرانسوا ميتران- اعلام كرد: دولت عراق بايد حقوق ساكنان اشرف را كه بهطور قانونى از 23سال پيش در عراق اقامت دارند و تحت حفاظت قانون بينالمللى و كنوانسيونهاى ژنو، به ويژه ماده سوم (مشترك كنوانسيونها) مىباشند، بهرسميت بشناسد.

بنياد دانيل ميتران- فرانس ليبرته- كه يك سازمان حقوقبشرى با فعاليت و پوشش جهانى و داراى رتبه مشورتى ملل متحد است، از وضعيت امنيتى ساكنان شهر اشرف ابراز نگرانى نمود و دبيركل ملل متحد، شوراى امنيت، كميسر عالى حقوقبشر و ديگر ارگانهاى بينالمللى را به مداخله فورى براى لغو ممنوعيت تحميل شده برساكنان اشرف فراخواند.

در اطلاعيه بنياد فرانس ليبرته همچنين آمده است: به دنبال ممنوعيت ديدار خانوادهها، وكلا و پارلمانترها كه از جانب مقامهاى عراقى به ساكنان اشرف تحميل شده است، بنياد فرانس ليبرته عميقا نگران وضعيت ساكنان شهر اشرف در عراق است. شمارى از خانوادههاى ساكنان اشرف، شامل پدران و مادران پير، كودكان و نوجوانان، چند روز در ورودى اشرف در شرايط جوى نامطلوب متوقف شدند، و درخواستهاى وكلاى ساكنان اشرف و نمايدگان براى ديدار، هيچ جواب مثبتى از سوى مقامهاى عراقى دريافت نكرد ه است. اين اقدامها، نقض اعلاميه جهانى حقوقبشر و كنوانسيونهاى ژنو، و هم‌چنين ناقض حقوق بينالمللى انساندوستانه مىباشد و بيم آمادهسازى اقدامهاى سركوبگرانه ديگر را بوجود مىآورد كه مىتواند به يك فاجعه انسانى منجر شود.

در مقابل اين وضعيت، بنياد فرانس ليبرته براساس كنوانسيونهاى ژنو تأكيد مىكند كه ممنوعيت ديدار خانوادهها، وكلا و نمايندگان بايد بدون قيد و شرط لغو شود. دولت عراق بايد اصل نانرفولمان و حق برخوردارى از حفاظت قضايى موثر را براى ساكنان اشرف محترم بشمارد و هرگونه ممنوعيت غيرقانونى عليه آنها را لغو كند.