یکشنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۸

اعلام جنگ باند رُسوای خامنه ای علیه شُعور، حیثیت و حُقوق مردُم ایران


اعلام جنگ باند رُسوای خامنه ای علیه شُعور، حیثیت و حُقوق مردُم ایران

منصور امان

در همان حال که مشاطه گران نمایش انتخابات به سوراخ پناه برده اند و مردُم را در عمل به سکوت و تسلیم در برابر اراده "مقام مُعظم" فرا می خوانند، سیل خروشان مردُم ابتکار عمل را به دست گرفته تا نشان دهد که تحقیر گُستاخانه خود از سوی باند رُسوای ولی فقیه را برنمی تابد.

چشم بندی ناشیانه و بلاهت آمیز گُماشتگان آیت الله خامنه ای در باز کردن جعبه مارگیری و رنگ آمیزی یک گُماشته زنگار گرفته با لاک و روغن 62 درصد آرا به عُنوان رییس جمهور، با واکُنش خشمگین و به حق خیل گُسترده مردُم روبرو شُده است. در نخُستین واکُنش، ده ها هزار نفر در تهران به اعلام جنگ رهبر جمهوری اسلامی علیه شُعور، حیثیت و حُقوق خود پاسُخ داده و با شُعار "مرگ بر دیکتاتور" به خیابانها سرازیر شُدند.

تبریز، مشهد، اصفهان، کرمان، شیراز، سنندج و هر نُقطه دیگری در کشور که به چرک دامن انتخابات آقای خامنه ای و باند نظامی – امنیتی وی آلوده شُده باشد، صحنه های بعدی مُبارزه جویی مردُمی هستند که ریخته شُدن فُضولات اندرونی ولی فقیه در پُشت در خانه ی خود با بسته بندی "مُشارکت" و "رای گیری" را بی گُمان بر خویش روا نمی دانند.

دُرفشانی انتخاباتی "رهبر" در روز شنبه برای مُهر کردن کاریکاتوری که گُماشتگانش در وزارت کشور و ستاد انتخابات کشیده اند، نقش محوری او در "مُهندسی انتخابات" را از پُشت پرده به جلوی صحنه آورده است. اگر چه لازم نیست لوطی معرکه برای شناخته شُدن تابلو به گردن آویخته باشد اما رجزخوانی او حداقل این سود را دارد که باندهای رقیب را از پنهان شُدن در پس "عدم اطلاع آقا" یا "برخلاف دستور مقام رهبری" محروم می کُند و آنان از این لحظه به بعد دیگر نمی توانند برای توجیه هم ادایی، شکلک نوچه های او را اینگونه چهره خوانی کُنند.

صفها روشن است و در میانه نه برای مُتقلبهای انتخاباتی و نه برای کلاشهای سیاسی جایی باقی مانده. آقای خامنه ای انتخاب خود را کرده است، آنها که روز پیش به خیابانها آمدند و در روزهای آینده به شُمار بیشتر می آیند نیز همینطور!