چهارشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۸

سناتور فرانک لاتنبرگ: بمباران تأسيسات اتمى ايران، اقدامى ناگزير است

سناتور فرانک لاتنبرگ:
بمباران تأسيسات اتمى ايران، اقدامى ناگزير است
9:31:21 AM 1388/3/13
سناتور فرانك لاتنبرگ عضوكميته بودجه سناى آمريكا
سناتور فرانك لاتنبرگ عضوكميته بودجه سناى آمريكا

سناتور فرانک لاتنبرگ، عضو کميته تخصيص بودجه سناى آمريكا گفت: «بمباران تاسيسات هستهيى رژيم ايران توسط اسرائيل اقدامى ناگزير است.
وى افزود: من آنها را به اين امر ترغيب نمىکنم اما، تمام کشورهاى آزاد وقتى در خطر قرار دارند بايد بتوانند از خود دفاع کنند».