دوشنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۸۸

ورود ناگهانى پليس عراق به اشرف، زمينهساز يك فاجعه انسانى

ورود ناگهانى پليس عراق به اشرف، زمينهساز يك فاجعه انسانى
12:57:31 PM 1388/3/10
اعتراض مجاهدان اشرف به ورودناگهاني پليس عراق
اعتراض مجاهدان اشرف به ورودناگهاني پليس عراق

كميته آلمانى همبستگى براى ايران آزاد متشكل ازنمايندگان پارلمان فدرال وپارلمانهاى ايالتى و شخصيتهاى سياسى ومدافعان حقوقبشر در آلمان، طى نامهيى خطاب به وزير خارجه آمريكا نگرانى خود را از وضعيت اضطرارى در رابطه با قرارگاه اشرف ابراز نمود و اعلام كرد: ورود ناگهانى پليس عراق به اشرف، يك اقدام خودكامه و نقض فاحش التزام دولت عراق مبنى بر احترام به حقوق ساكنين اشرف است. چنانچه اقدامهاى دولت عراق حفاظت و حقوق پايهاى ساكنين اشرف را تامين ننمايد، تنها راه باقيمانده دخالت سازمان ملل متحد و بهعهده گرفتن اقدامهاى حفاظتى كمپ توسط نيروهاى آمريكائى است.

كميته آلمانى همبستگى براى ايران آزاد تآكيد كرد:
ما از فرستادن نيروهاى پليس عراق به اشرف شوكه شديم. اين كه محمود احمدىنژاد رئيسجمهور رژيم ايران و سعيد جليلى - مشاور شوراى عالى امينت رژيم ايران- در گفتگو با وزير خارجه عراق روى ”پيشبرد دو جانبه توافقات“ [در رابطه با كمپ اشرف] ، يعنى بستن كمپ اشرف و اخراج ساكنين آن، اصرار كردهاند، نگرانى مارا دو چندان مىكند. عمل پليس عراق يك اقدام خطرناك است كه مىتواند زمينه يك فاجعه انسانى را كه ديكتاتورى تهران از مدتها پيش طراحى كرده، فراهم سازد.

كميته آلمانى همبستگى براى ايران آزاد به رياست اينگريد هولتس هوتر از هيلارى كلينون خواستار مداخله فورى گرديد.