چهارشنبه، خرداد ۲۰، ۱۳۸۸

مركز اطلاع رسانى سومر عراق: 20سازمان بينالمللى محاصره اشرف را محكوم كردند

مركز اطلاع رسانى سومر عراق:
20سازمان بينالمللى محاصره اشرف را محكوم كردند
11:05:27 AM 1388/3/19
سومر
سومر

مركز اطلاع رسانى سومر عراق نوشت:
20سازمان سراسرى و بينالمللى از اروپا، امريكا، آفريقا و آسيا بر لغو محاصره ظالمانه اشرف تأكيد كردند و طى نامهاى به كميسر عالى حقوقبشر سازمان ملل متحد خواستار آن شدند كه كميسارياى حقوقبشر از طريق شوراى امنيت سازمان ملل متحد و بر اساس اصل جهانى ” (R to P) آمريكا را موظف سازد كه مسئوليت حفاظت از اشرف را بهعهده بگيرد.