جمعه، خرداد ۲۲، ۱۳۸۸

تحریم انتخابات رای به عدم مشروعیت رژیم است


تحریم انتخابات رای به عدم مشروعیت رژیم است

جعفر پویه

رژیم جمهوری اسلامی رژیمی استبدادی است که مذهب پایه و اساس یعنی، ایدیولوژی آن را تشکیل می دهد. بر اساس نظریات اسلامی حکومت از آن خداست و مردم حق دخالت در آن را ندارند. ولی فقیه بر اساس این دیدگاه نماینده خدا بر روی زمین است و از جانب او حکومت را در اختیار دارد. بنابراین، مردم که در این نظریه "امت" نامیده می شوند، وظیفه دارند از ولی فقیه تبعیت کنند. یعنی، ولی فقیه که نماینده خداست، از جانب مردم یا امت به رتق و فتق امور حکومت مشغول است و بندگان وظیفه دارند از او حمایت کنند. چون مردم حق دخالت در حکومت که امری الهی ست را ندارند بنابراین، رای و نظر آنها نه تنها در سرنوشت حکومت بی تاثیر است بلکه، در اصل حقی در این مورد برای مردم وجود ندارد.
رای دادن در رژیم جمهوری اسلامی که نظامی ولایت فقیه ای است، حق مردم نیست بلکه، وظیفه آنان است. بی دلیل نیست که ولی فقیه دایم تکرار می کند که رای دادن و حضور در پای صندوقهای رای وظیفه و تکلیف دینی مردم است. این یعنی اینکه او دستور مذهبی یا فتوای حضور در پای صندوق رای را صادر می کند و هر فرد مسلمان که از او تبعیت می کند وظیفه دارد که بنابر تکلیف شرعی در پای صندوق حاضر شده و به درخواست ولی فقیه انجام وظیفه کند. بنابراین رای دادن در رژیم اسلامی برای افراد مسلمان واجب شرعی یا اجباری است و رای ندادن سرپیچی از دستور ولی فقیه و گناه شمرده می شود. به این دلیل است که خامنه ای می گوید رای دادن در هر انتخابات رای به فرد نیست بلکه، رای به نظام ولی فقیه است.
انتخاب در رژیم اسلامی برای به عهده گرفتن اختیار حکومت یا بخشی از آن از جانب ولی فقیه صورت می گیرد و مردم تنها به تایید نظر او می پردازند و با این حساب از نظر مذهبی با او بیعت می کنند. به این دلیل ما می گوییم انتخابات در رژیم ولی فقیه یک مضحکه است و با هیچ کدام از معیارهای شناخته شده جامعه متمدن بشری همخوانی ندارد. انتخاب یک یا چند نفر از جانب ولی فقیه برای تصدی یک وظیفه انجام می گیرد و رای دهندگان با بیعت با یکی از منتخبین ولی فقیه، او را بر فرد دیگری ارجح می دانند. به همین دلیل افراد دیگری که در انتخابات صوری رژیم از صندوق بیرون نیامده اند، به مناصب دیگری برگمارده می شوند.
رای گیری امروز (آدینه) در ایران یک مضحکه است و آنانی که مردم را تشویق به حضور در چنین نمایشی می کنند، در حمایت از رژیم ولی فقیه و علیه منافع عالی مردم ایران، مرتکب خیانتی بزرگ می شوند. رژیم جمهوری اسلامی تا کنون عده بسیار زیادی از روشنفکران و افراد صاحب صلاحیت و رشید مردم ایران را به قتل رسانده و اکنون با برگزاری نمایش انتخاباتی سعی به مشروعیت سازی دارد تا در جامعه جهانی از آن برای توجیه وجود ضد مردمی خود استفاده کند. رای ندادن یا تحریم در یک انتخابات دموکراتیک به معنی استفاده از حق قانونی خود به عنوان نوعی اعتراض به سیستم تلقی می شود. اما رژیم جمهوری اسلامی و حامیان ضد مردم آن، کسانی که رای نمی دهند و یا تحریم کنندگان را اعتراض کنندگان به سیستم موجود و استفاده کنندگان از حق خود برای اعتراض نمی دانند و آنان را با انگهای متنوعی، ضد انقلاب اسلامی و ضد رژیم می نامند که گناه عدم تبعیت از ولی فقیه را مرتکب شده اند. هم این نشان از غیر دموکراتیک بودن انتخابات رژیم ولی فقیه دارد.
باید نمایش مضحک مشروعیت سازی و بیعت با نمایندگان منتخب ولی فقیه را تحریم کرد و با صدای بلند اعتراض خود را به اینگونه نمایشهای مضحک به هر شیوه ممکن به گوش جهانیان رساند. تحریم انتخابات رد خواست ولی فقیه رژیم برای مشروعیت سازی و تقویت جبهه مردم در مقابل جبهه آدمکشان و آزادی ستیزان است. تحریم، عدم رای به انتخابات فرمایشی، عدم مشروعیت سازی برای رژیم تبعیض گر، ضد مردم، ضد آزادی و تروریست پرور را فریاد کنیم.