دوشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۸

رئيسجمهور برگزيده مقاومت: اكنون نوبت ملت ايران است تا رأى خود را نسبت به اين رژيم در انظار جهانيان ابراز كند

رئيسجمهور برگزيده مقاومت:
اكنون نوبت ملت ايران است تا رأى خود را نسبت به اين رژيم در انظار جهانيان ابراز كند
12:54:16 PM 1388/3/24
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران

رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى با درود به جوانان و هموطنانبهپاخاسته در شهرهاى مختلف ميهن، كه خشم مقدس خود را از رژيم نامشروع آخوندى و شعبده انتخاباتى آن به نمايش گذاشتند، گفت:
اكنون نوبت ملت ايران و فرزندان و جوانان اشرف نشان آن است تا از هر كوى و برزن رأى مردم ايران زمين را نسبت به اين رژيم در انظار جهانيان ابراز كنند. با شعار: ملت ايران زمين، ديكتاتورو بزن زمين

آرى اين است شعار ملت ايران كه خواهان زمين زدن رژيم آخوندى و خواهان آزادى و حاكميت مردم به جاى حاكميت و سلطنت مطلقه آخوندى هستند.