جمعه، خرداد ۲۲، ۱۳۸۸

يران- نمايش انتخابات- اطلاعيه شماره 2 قطع شبكه SMS بخشى از تدابير رژيم آخوندى براى تقلب و راى سازيهاى نجومى

يران- نمايش انتخابات- اطلاعيه شماره 2 قطع شبكه SMS بخشى از تدابير رژيم آخوندى براى تقلب و راى سازيهاى نجومى
6:07:42 AM 1388/3/22
نه به نمايش انتخابات آخوندها
نه به نمايش انتخابات آخوندها

فاشيسم دينى حاكم بر ايران، به منظور زمينهسازى براى تقلب و راى سازيهاى نجومى، از شب گذشته شبكه SMS كشور را قطع كرده است.
علاوه بر اين ماموران وزارت كشور، در مقابل حضور نمايندگان كانديداهاى باندهاى رقيب در حوزههاى راى گيرى اشكال تراشى نموده و در بسيارى از حوزههاى از حضور آنها جلوگيرى كردهاند.
ستاد انتخابات وزارت كشور هم‌چنين صبح امروز رسماًً اعلام كرد از ورود بازرسان رسمى اداره بازرسى كل كشور به حوزههاى راى گيرى ممانعت بهعمل مىآورد.
اينها بخشى از تدابير رژيم آخوندى براى راى سازيهاى نجومى است. روز گذشته مقاومت ايران فاش كرد كه خامنهاى دستور داده است ميزان شركت كنندگان در انتخابات مىبايست حداقل 35 ميليون و بيش از 75 درصد واجدان حق راى اعلام شود.
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
22خرداد1388 (12ژوئن 2009).