پنجشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۸۸

اوباما بر آثار سؤ جاهطلبيهاى اتمى آخوندها تأكيد مىكند

اوباما بر آثار سؤ جاهطلبيهاى اتمى آخوندها تأكيد مىكند
11:47:51 AM 1388/3/14
باراك اوباما
باراك اوباما

رييس جمهور آمريكا طى گفتگويى با راديو ملى اين كشور، بر عواقب جاهطلبيهاى هستهاى رژيم ايران روى كل منطقه انگشت گذاشت.
باراك اوباما گفت: ايرانى كه داراى سلاح هستهاى باشد، براى منطقه بسيار بىثبات كننده خواهد بود. نه تنها بهخاطر پاسخ (احتمالى) اسراييل، بلكه پاسخى كه كشورهاى عرب منطقه به آن خواهند داد.