شنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۷

یادداشت هفته


یادداشت هفته
موضع گیری روز 5 شنبه 5 اردیبهشت رئیس جمهور فرانسه آقای سارکوزی در رابطه با روابط دولت وی با رژیم تروریستی، پاسداری آخوندی حاکم بر ایران با تلویزیون فرانسه نشان از موضع گیری دقیق و اصولی آقای سارکوزی بر علیه رژیم آخوندی پاسداری در ایران میباشد. آقای سارکوزی با این موضع گیری تروریسم دولتی این رژیم را در داخل و خارج ایران، به شدت محکوم نموده و اذعان نموده که جرمهای دولتی از قبیل سرکوبی زنان، دست بریدن، سنگسار، اعدامهای کور و گسترده را به شدت محکوم مینماید و اذعان نموده که "با احمدی نژاد هیچ حرفی برای گفتن ندارم" این موضع گیری اصولی با تروریسم دولتی رژیم آخوندی پاسداری در سطح اروپا باعث میشود که مقاومت خونبارمان پس از برکناری پادو و نوچهُ رژیم آخوندی پاسداری ایران در اروپا آقای" ژاک شیراک" جایگاه خود را باز یابد و راه سرنگونی تام و تمام این رژیم پلید و غدهُ چرکین ترور و وحشت داخلی و خارجی در جهان که این آخوندهای هار و پاسداران و بسیجیهای قمه کش و آدمکش رااز صحنهُ ایران و جهان پاک نمایند. همسویی آقای سارکوزی با اهداف بر اندازی مقاومت خونبار و اهداف طرد جهانی این حکومت پلید راه را برای ما و نیروهای برانداز حکومت جمهوری جهل و جنایت آخوندی پاسداری تسریع مینماید. باید که با مواضع اصولی، دولت فرانسه به رهبری آقای سارکوزی را در جریان همکاسه گی آقای ژاک شیراک با این غدهُ چرکین ترور دولتی و جهانی، بده بستانهای گستردهُ اقتصادی با این رژیم در سالیان گذشته،و بویژه کودتای شبکهُ اطلاعاتی فرانسه بر علیه اقامتگاه رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت خانم مریم رجوی و اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران را به وی یادآوری نمود و ضرر و زیانی که به جنبش مقاومت خونبارمان بر اثر این جنایت آشکار بر علیه مقاومت ما بوجود آمده، شعله های فروزان آزادی که جان خود را در اعتراض به این عمل جنایتکارانه به آتش کشیدند را در معرض دید آقای سارکوزی قرار داده و تقاضای رسیدگی کامل به این جریان و ختم پروندهُ ننگین کودتای 17ژوئن و پرداخت جریمه به کلیهُ نفرات و ارگانهایی که دچار ضرر و زیان مالی، اجتماعی، سیاسی اقتصادی شده اند را نموده و زمینهُ جاروکردن سرانگشتان این رژیم پلید در اروپا و سپس در ایران شیرو خورشیدنشانمانرا بنماییم. این آرزوی دیرینهُ 80 میلیون زن و مرد دلیر ایرانی است که سی سال با سوزن کوه کنده و باخون جبین در سرتاسر دنیا به جنگ با ماشین تروریسم دولتی این مهیب ترین حکومت در طول تاریخ دنیا مبادرت نموده است. کاری که این دیو صفتان و پادوهایشان،از جمله "آقای ژاک شیراک" و.... برمردم ما رواداشتند چنگیز و مغول و قوم تاتار بر مردممان نکردند. تاریخ این ننگ سی سال حکومت این شبکهُ آخوندی پاسداری بر میهنمان را فراموش نخواهد کرد. آیندگانمان بر صلاله جهل و جنون و جنایت این دیو صفتان لعن و نفرین ابدی نثار خواهند نمود و قصه های پدر بزرگ و مادربزرگها برای بچه های نوباوه و نو هایشان خواهند نمود. این روزهای شیرین لمس آزادی و تنفس در فضای آزاد سیاسی، شور و اشتیاقهای عمومی برای ساخت و ساز میهن آزاد شده، شعف و شادی زنان و مردان در هر شهر و برزن فضا را پر مینماید و همگی دست افشان و پای کوبان به جشن آزادی بر خواهیم خاست، آن روز دیر نیست و با این امید به پیش تا فتح تمام قله های پیروزی
شنبه 7 اردیبهست 1387، 26 آوریل 2008

م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com
http://mu.tahani.googlepages.com/