چهارشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۷

دانشجویان سهند تبریز، خواستار اعتصاب عمومى دانشجويان در سراسر كشور شدند

دانشجویان سهند تبریز، خواستار اعتصاب عمومى دانشجويان در سراسر كشور شدند
1:04:22 PM 1387/2/10
دانشجويان سهند تبريز
دانشجويان سهند تبريز
امروز دانشجویان دانشـگاه سهند تبریز هفتمین روز تظاهرات و اعتصاب غذای خود را با شعار ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. پشت سر گذاشتند. دانشجویان درخواست رئیس مزدور حراست دانشگاه برای مذاكره را رد كرده و اعلام نمودند با نهادهای سركوبگر مذاكره نمیكنیم. دانشجویان همچنین كارگزاران مزدور دانشگاه را كه به آنان توهین كرده بودند، هو كردند.
دانشجویان در تظاهرات امروز خود شعار میدادند.
نه سازش نه تسلیم نبرد تا رهایی
دانشجویان اعتصابی دانشگاه صنعتی سهند تبریز طی فراخوانی در اعتراض به سیاست های سركوبگرانه رژیم آخوندی امروز را در دانشگاه سهند تبریز و فردا را در دانشگاه های سراسر كشور عزای عمومی، اعلام كردند. دانشجویان با نصب تراكت ها و پلاكاردهای مشكی از تمامی دانشجویان دانشگاه ها در سراسر كشور خواستار اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه برای دفاع از حق آزادی دانشجویان شده اند. در این فراخوان آمده است: اینک، دانشگاه صنعتی سهند در هفتمین روز از تحصن خود قرار دارد. 100 ساعت از اعتصاب غذای یاران‌مان گذشته است وحال 19 تن از اینان وخیم است . دو تن دچار تشنج گشته‌اند و دختری تا پای مرگ پیش رفته است و روز به روز به تعداد اعتصاب غذاکنندگان افزوده می‌شود. امروز پسری دست‌ها و پا‌ها و دهان خود را تا پایان تحصن بست، تا روزه سکوت بگیرد و بغضش را فرو خورد؛ اما هنوز فریادهای یاران رسا است و استواری در گام‌های‌شان نمایان است. در ادامه این فراخوان آمده است: سهند آماده خروشی دوباره است، عشق‌ها فریاد می‌شوند، فریادها رها می‌شوند، رهایی نفس می‌کشد، و نفس آزادی را می‌طلبد. پیروزی از آن ماس