چهارشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۷

عقب نشینی رژیم آخوندى و پایان پیروزمند تحصن و اعتصاب دانشجويان دانشگاه سهند تبريز

عقب نشینی رژیم آخوندى و پایان پیروزمند تحصن و اعتصاب دانشجويان دانشگاه سهند تبريز
12:29:32 PM 1387/2/11
تظاهرات دانشجويان سهند تبريز
تظاهرات دانشجويان سهند تبريز
دانشجویان دانشگاه سهند تبریز با انتشار اطلاعیهیی عقب نشینی رژیم و پایان پیروزمند تحصن و اعتصاب یك هفتهیی خود را اعلام كردند.
در این اطلاعیه آمده است: دانشجویان به‌اکثریت بالایی از خواسته های خود دست یافتند و برای اولین بار پس از روی کار آمدن دولت جدید،‌ جنبش دانشجویی موفق به‌کسب نتایجی گشت که در خور دانشجویان و جنبش آنهاست. توجه به‌بندهای درخواستی در این تحصن که هر کدامشان در هر دانشگاهی موردی برای تحصن و تجمع است، نشان از بزرگی حرکتی بود که سهند از پس آن برآمد».
در ادامه این اطلاعیه آمده است: در این تحصن که نزدیک به‌پنج روزش را متحصنین در اعتصاب غذا بودند، .دانشجویان در پایان امضای کتبی ریاست دانشگاه را برای مصونیت افراد فعال در بخش های مختلف تحصن دریافت کردند و برگ دیگری از پیروزی شان را به‌رخ کشاندند».
در پایان این اطلاعیه آمده است: « دانشجویان دانشگاه تبریز با کمک مالی خود حمایتشان را از حرکت دانشجویان سهند اعلام نمودند تا ضرورت پیوند میان جنبش های مختلف خود را بیش از پیش نشان دهد. متحصنین در پایان با سوگندی اعلام کردند دیگر بار و دیگر بار در کنار هم خواهند ایستاد و خواهند خواند.دانشجویان متحصن دانشگاه سهند، در کنار هم ایستادند و آزادی شان را از آن‌چه که در بندشان کرده بود فریاد زدند».
در آستانه این پیروزی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به دانشجویان اعتصابی و معترض درود فرستاده و عموم دانشجویان و جوانان بویژه در آذربایجان قهرمان را به همبستگی با آنان فراخوانده بود.
خانم مریم رجوی در این پیام از سازمان ها و مجامع مدافع حقوق بشر و سندیكاها و اتحادیه های دانشجویی خواسته بود كه سركوب دانشگاه ها و سیاست های ضد دانشجویی فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران را محكوم كنند و از خواست های دانشجویان اعتصابی حمایت نمایند.
در پیام رئیسجمهور برگزیده مقاومت تأكید شده بود: اعتراض ها و اعتصابهای دانشگاه های سراسر كشور كه یكی پس از دیگری ادامه دارد, همچنانكه استمرار و گسترش اعتصابها و حركت های اعتراضی زنان, معلمان, كارگران و دیگر اقشار جامعه, آن هم در خفقان مطلق و تحت سركوب سیستماتیك و وحشیانه, از خواست مبرم و اراده قاطع عموم مردم برای تغییر رژیم ضد بشری ولایت فقیه و استقرار دمكراسی و حاكمیت مردم خبر مى دهد و هیچ توجیهی برای رابطه و معامله با این رژیم نامشروع و قرون وسطایی باقی نمیگذارد.
برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران