یکشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۷

چهارمین روز تظاهرات دانشجویان دانشگاه سهند تبریز

چهارمین روز تظاهرات دانشجویان دانشگاه سهند تبریز
12:49:57 PM 1387/2/7
سهند تبريز
سهند تبريز
دانشجویان دانشگاه سهند تبریز با شعار « ای عاملان سركوب - از ظلمتان به خشمیم ، ما زن و مرد جنگیم - بجنگ تا بجنگیم»، چهارمین روز تظاهرات خود را پشت سرگذاشتند.
دانشجویان كه شماری از آنها در اعتصاب غذا به سر می برند، همچنین شعار می دادند: ‌‌ « می ایستیم، می خوانیم ، تا پای جان می مانیم»، و «گر تیر و فتنه بارد- جنبش ادامه دارد ».
دانشجویان علاوه بر محكوم كردن سركوبی در دانشگاه ها، خواستار استعفای گردانندگان مزدور دانشگاه از جمله زاهد معاونت فرهنگی و دانشجویی و حسینی سركرده حراست دانشگاه سهند شدند.
دانشجویان علیه این افراد شعار می دادند: ' 'مسئولین بی عفت ، تا کجا هتک حرمت ؟
در میان تظاهركنندگان دانشگاه سهند تبریز حضور دانشجویان دختر چشمگیر بود.
بنا به گزارش های دریافتی 11 تن از دانشجویان تظاهركننده اعتصاب غذا كردند دانشجویان معترض هر روز دو بار عهد مجدد می بندند كه به اعتراض خود تا رسیدن به خواستههایشان ادامه دهند.
خاطرنشان می شود دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز ششم اردیبهشت طی اطلاعیهیی با عنوان «تحصن 500دانشجوی دانشگاه سهند تبریز » از كلیه سازمان ها و مجامع مدافع حقوق بشر بویژه اتحادیه ها و سندیكاهای دانشجویی و دانشگاهی خواستار محكوم كردن اعمال ضد بشری رژیم آخوندی و دفاع از حقوق آنان گردید.
برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران