شنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۸۷

یاداشت هفته


یادداشت هفته

روز جمعهُ 13 اردیبهشت وزرای خارجهُ کشورهای 5+1 در لندن نشستند و به بروز نمودن بستهُ مشوق ارسالیشان به رژیم آخوندی پاسداری در سال 2006پرداختند. همگی این وزرا از عدم همکاری رژیم با آنها نگران بودند و به آن اذعان نمودند. ترس این رهبران از تسلیح رژیم تروریست پرور به اصطلاح اسلامی به سلاح اتمی و تبدیل به یک قدرت هسته ای در منطقهُ خاورمیانه و ممالک اسلامی شدن برایشان کابوس هراس انگیزی میباشد و از وحشت آن و گسترش ترور های کور و بمب گذاری در ممالکی که آمریکا در آن پایگاه و نفوذ دارد نگران هستند. تا کنون سه قطعنامه بر علیه پروژهُ جنجال برانگیز این رژیم صادر شده است ولی رژیم بدون ترس و حراس از آنها به تکمیل این پروژه مشغول است و میداند که تنها عامل بقایش در تکمیل پروژهُ دستیابی به بمب اتم میباشد. توان رژیم برای تبدیل به یک قدرت اتمی شدن و بدست گرفتن اهرمهای قدرت ترور حکومتی خود در کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه و تهاجم به پایگاههای آمریکا و کشورهای غرب در سرتاسر جهان و تشکیل خلیفه گری اسلامیش درجهان کابوسی است که کشورهای مترقی و ذی نفوذ جهان از آن هراسناک هستند، در صورت مجهز شدن رژیم به اتم دیگر هیچ جایی از تهاجمات تروریستی و کور این رژیم در امان نخواهد بود، و سیطرهُ نفوذ رژیم در کشورهای مسلمان و مرتجع بیش از پیش گسترده خواهد شد. مماشاتگران کشورهای 5+1 از ترس اسلام ارتجاعی و رادیکال این رژیم بدون درک واقعیت پوشالی این رژیم دایم بدنبال ارجاع مشوق به این رژیم هستند و از آنجا که رژیم از ترس این کشورها اطلاع کامل دارد با اینکار برای تکمیل پروژهُ اتمی خود زمان و فرجه میخرد و پنهانی به تکمیل پروژه های خود بطور شبانه روزی ادامه میدهد و برای جلب حمایت در میان مردم کشورهای ارتجاعی منطقه جشن هسته ای هم راه میاندازد. مشوق بازیهای ممالک غرب هیچ دردی را از درمان و برچیدن این غدهُ چرکین تروریسم دولتی که به نام اسلام و دین و خدا و انقلاب حکومت میکند نخواهد نمود، تنها راه چاره حمایت از آلترناتیو این رژیم یعنی شورای ملی مقاومت به رهبری مجاهدین خلق ایران است و بس، هیچ بسته و نابسته ای، مشوق و دل خوشکنکی مانع رسیدن این رژیم به بمب اتم که همگی سران این رژیم پوسیده اذعان نموده اند که شرط بقاشان "بمب اتم" است جلوگیری نخواهدنمود، باید که بر علیه جاه طلبیهای هسته ای این رژیم و بر داشتن این غدهُ چرکین و ننگ آلود تروریسم دولتی که رهبری اسلام رادیکال و ارتجاعی در جهان را بعهده دارد اقدام اساسی و عاجل نمود و تا دیر نشده به برچیدن این غدهُ چرکین جهانی مبادرت نمود و بس. راه تنها یکیست و آنهم جنگ تمام عیار با این جرسومهُ فساد و تروریسم دولتی با ادعای اسلام و انقلاب و خدا و دین است برخاست، تا دیر نشده باید جنبید و از پروژه اتمی این رژیم غافل نبود

م طحانی