چهارشنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۷

حكم تاريخى دادگاه انگلستان در باره لغو نامگذارى تروريستى سازمان مجاهدين خلق ايران

حكم تاريخى دادگاه انگلستان در باره لغو نامگذارى تروريستى سازمان مجاهدين خلق ايران

3:20:56 AM 1387/2/18
اعلام حكم دادگاه انگلستان
اعلام حكم دادگاه انگلستان
دادگاه استيناف انگلستان، حكم تاريخى خود را به سود مجاهدين ولغو برچسب تروريستى اعلام نمود و اجازه هر گونه استيناف خواهى و تجديد نظر را هم از دولت انگليس سلب كرد.
برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران