یکشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۸۷

همدستی آمریکا و غرب بر علیه جنایت علیه بشریت در رابطه با برچسب لیست تروریستی!!!

همدستی آمریکا و غرب بر علیه جنایت علیه بشریت در رابطه با برچسب لیست تروریستی!!!

هفت سال پس از خیانت بزرگ قرار دادن مجاهدین در لیست تروریستی گذشته، دادگاه عالی در انگلستان این بر چسب را مردود شناخت. در سال 1997 آقای بیل کلینتون رویای مدره یافتن در رژیم پلید آخوندی پاسداری را بهانه ورود به بر قراری ارتباطاط ننگ آلود با دولت ملای خندان خاتمی شد و در همین راستا توسط خانم مادلین آلبرایت مجاهدین خلق ایران را در لیست تروریستی خود قرار داد. بدنبال آن دولت انگلیس و پادوی آخوند نمایی مثل "جک استراو" وارد این بازی ننگین با ملا ها گردید و در این راستا از حفظ نام امامان مسلمان در جیب ودر هنگام رابطه با دولت آخوندها، پاسدارها و حتی فرستادن صلوات در مو قع شنیدن نام امام دجالان هم هیچ پروایی نداشت و به این نکته که مجاهدین و مردم ایران او را "آیت الشیطان جک استراو" معرفی مینمایند در تلویزیون آیت الشیطان "بی بی سی" ابایی نداشت!!!! پادوی آخوندی پاسداری دیگری بنام "ژاک شیراک" در موضع ریاست جمهوری دولتی که ادعای برتری و سر بودن در دستگاه دمکراسی اروپا بود، این جنایت را به اوج خود رساند و با بسیج گله های نیروی مخفی و ضد اطلاعات دولت فرانسه برای حمله و هجوم به دفتر مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت و تعطیل نمودن دفاتر مجاهدین ، شورا ، تبعید اعضاء دستگیر شده و انفجار و انهدام در و پنجره پایگاهها و اماکن ایرانیان مجاهد و مبارز و کندن زمین باغچه و حیاط برای جستن سلاح های خیالی خودداری ننمود!!! دنیا خبر دار نشد که چه خسارت جبران نا پذیری متوجه این مقاومت در خون نشسته و ساکنین شهر سرفراز اشرف و تمامی هواداران مجاهدین و شورا در داخل کشور که زیر تیغ سرکوب تمام عیار این رژیم پلید آخوندی، پاسداری هستند نشد!!! چه خونهای بی گناهی که از این برچسب ننگین بر زمین نریخت!!! چه اشکهایی که از چشمان مادران و پدران داغدار جاری نگشت!!! چه بدنها و اجسام بیگناهانی که زیر دست و پای بسیجیها و پاسداران جنایت پیشه مثله و خونین نگشت!!! چه عصمت و عفت های بیگناهی که آلوده نگشت!!! هفت سال، نه هفتاد سال!!! هفت صد سال میهن در خون نشستهُ ما، رزمندگان دلیرمان، هواداران گرامی این مقاومت ضرر کردند و این خسران چگونه جبران خواهد شد؟ در دنیایی که عدالت و قانون لگد مال یک مشت مزدور هرزه گو گشته است؟ پست ترین و پلید ترین اقشار اجتماعی بر گردهُ این خلق بی گناه به حکومتند!!! شب را روز و سپید را سیاه!!! رذالت و جنایت را شیوهُ حکومت خود نموده اند!!! هیچ خدایی را بنده نیستند!!! هیچ قانونی را بر نمیتابند!!! هیچ حریم مقدسی از هجومشان در امان نیست!!! آزادی را به صلابه کشیده اند!!! به ناموس کلمات خیانت کردند!!! و این خیانت را به ثبت دادند!!! هیچ حریمی را حرمت ننهادند!!! جامعهُ اروپا و آمریکا، بویژه رهبران آمریکا، فرانسه، انگلستان یک معذرت خواهی بزرگ را مدیون همهُ ضرر و زیان دیدگان از این بر چسب ننگین تروریستی علیه مقاومت خونبارمان میباشند. و این ننگ بزرگ را تاریخ فراموش نخواهد نمود.

حالا این حکم قانون دادگاه انگلستان است که به پیش میتازد تا آخرین پس مانده های این رژیم پلید آخوندی پاسداری و آخرین گند گاو چاله دهانهای حامی این غدهُ چرکین و ننگ آلود تروریسم دولتی که بنام اسلام، دین، خدا، پیغمبر، و انقلاب.... بکار ترور و انفجار و وحشت و تزویر در جهان مشغول است با توان پولادین سرفرازان مجاهد و مبارز این خلق از صفحهُ تاریخ ایران زمین این سرزمین شیر و خورشید نشان، بروبند و جارو نمایند و بنای ایرانی آزاد و آباد و سمبل دمکراسی در جهان بر پا نمایند. این آرزوی دیرینهُ تمامی ایران دوستان و ایران پرستان است و برای این لحظهُ موعود لحظه شماری مینمایند. سی سال رنج و خون و شکنجه، فدا و نثار جان و مال و ناموس!!!! این بذر به زودی به ثمر خواهد نشست. شیرینی دلپذیر و دلچسب نفس کشیدن در ایرانی آزاد و آباد و سر بلند، ایرانی بر بلندای شکوه مند آزادی و سکولاریسم و برابری زنان و مردان ایرانی بر منصهُ ظهور خواهد نشست. بذر سرزندگی و بالندگی در هر کوی و برزن هویدا خواهد گشت. شادی و شکوه آزادگی بر مردممان رخ خواهد نمایاند. آوارگان و بی سر پناهان ایرانی از کل جهان به خانه و کاشانهُ دایمی و آزاد شدهُ خود باز پر خواهند گشود. بهار جاودان آزادی و فصل رویش بر همهُ ایرانیان چهره خواهد نمایاند. فصل کشت و کار، فصل رویش، فصل جوانه زدنهای نو، فصل خیزش، فصل پویندگی و زایندگی به ثمر خواهد نشست. دوران دربدری و آوارگیها به پایان خواهد رسید. آرزوهای کهنه و نو جوانه خواهند زد و شکوفا خواهند گشت. پس به پیش برای بر چیدن آخرین بناهای این رژیم پلید آخوندی، پاسداری حاکم بر ایران زمینمان. برای آخرین نبرد سرنوشت حاظر و آماده باشیم. با توانی هزار برابر به پیش برای در هم کوبیدن سنگرهای پوسیدهُ این رژیم پلید و این غدهُ چرکین تروریسم دولتی در ایران و جهان. همهُ رهبران آزادیخواه جهان در پشت سر ما خواهند بود و مارا در این نبرد نهایی همراهی و همیاری خواهند نمود، زیرا آنان هم حالا خواهان پایان دادن به عمر این غدهُ چرکین تروریسم دولتی با بر چسب اسلامی، انقلابی، ولی پوسیده و ننگین هستند. رهبران کشور آمریکا، رییس جمهور جدید فرانسه با تمام قوای خود خواهان پایان دادن به این تروریسم دولتی بر خواسته از سوی جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران هستند و سایر رهبران جهان را به پایان دادن به عمر ننگین این ماشین تروریسم دولتی تشویق و ترغیب میکنند و این مایه پیروزی و تسریع مقاومت خونبارمان خواهد بود. به امید رسیدن به آن روز های شیرین.

م طحانی

ایران زمین

Mo.Tahani@goolgemail.com