چهارشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۸۷

تهاجم موشکی به اشرف در اوج ذلالت در مقابل لغو برچسب تروریستی.

تهاجم موشکی به اشرف در اوج ذلالت در مقابل لغو برچسب تروریستی.
تنها سه هفته از صدور حکم دادگاه استیناف انگلستان مبنی بر لغو برچسب تروریستی بر علیه مجاهدین، رژیم آخوندی، پاسداری که در اوج استیصال از موج گستردهُ اعتراضات مردمی در داخل و خارج مواجه گشته است و مثل همیشه عاجز از پیدا کردن راه فرار و درمان دردهای بی درمان خود در فاز انحلال و سرنگونی تام و تمام خویش می باشد و از بسیج مزدوران بسیجی خود در مقابل سفارت انگلستان در تهران و بیان سوزش خود از لغو برچسب تروریستی بر عیه مجاهدین و اعتراض رسمی به سفیر انگلستان در ایران نیز طرفی نبست و گوش شنوایی پیدا ننمود که به خزعبلات ضد ملی و ارتجاعی به اصطلاح ضد امپریالیستیش را پشیزی ارزش بگذارد وبشنود و زوزه های سران رژیم از ترس مرگ از دست مقاومت آزادی بخش را شنوا باشد با تمام یاُس و درماندگی از مرگ تام و تمام خود با موشکهای گراد به قرارگاه پایداران مقاومت و رزم با رژیم ملا سالاری تهاجم نمود. این تهاجم نشان از قدرت و توانایی این رژیم نیست بلکه دقیقاُ نشان رعشه های مرگ و نیستی تام و تمامش در سال سرنوشت و سرنگونی میباشد. رهبر مقاومت با چه درایتی در پیام اخیر خود سال جاری را سال رقم خوردن سرنوشت رژیم آخوئدی، پاسداری بیان نموده اند! این تهاجم نشان از بیرون ریختن تضاد های درونی رژیم در مقابل پس لرزه های ناشی از اعتراضات داخلی و سرریز کردن آن تضادها به بیرون از خود و اینبارهم بر سر دشمن شمارهُ یک خود یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران میباشد. این خصیصهُ تمامی نظامهای دیکتاتوری و ضد خلقی میباشد که این رژیم پلید فاشیسم مذهبی از تمامی دیکتاتورهای تاریخ سبقت هزار برابر ی گرفته است و در تمام طول حیات ننگین و حکومت ضدبشری خود هر موقع که کفگیرش در مواجهه با تضاد های درونی خود به ته دیگ میخورد تلافیش را بر سر دشمن اصلی خود یعنی مجاهدین خلق ایران سرریز نموده است. اشرف این دژ مقاومت و پایداری 5 سال است که توسط نیروهای اعتلاف به رهبری آمریکا در عراق به خون نشسته، خلع سلاح گشته و هنوز زخم ناشی از بمبارانهای نیروهای اعتلاف برپایگاه های مجاهدین در نوار مرزی درمان نگشته است و آن خونهای به ناحق ریخته شده در جریان بمبارانهای هوایی خشک نگشته است. از زمان قبول آتش بس توسط این رژیم پلید با دولت وقت عراق در سال 1367 تا کنون، ترورهای کور، تهاجم با انواع و اقسام موشک، پرتاب خمپاره و مینی کاتیوشا، کمین گذاری بر سر راه اکیپهای مجاهدین در مسیر تردد به بغداد و گرفتن انتقام از مردم عراق که برای مجاهدین کار میکنند کوتاهی ننموده. این آخرین تهاجم این رژیم رو به زوال نیست و تا هنگامی که آخرین نفسهای خود در فاز سرنگونی میکشد از این تشبثات دست نخواهد شست. 5 سال است که اشرف و ساکنان آن زیر پوش حفاظتی نیروهای اعتلاف ومورد حمایت از کنوانسیون چهارم ژنو میباشند. تهاجم به اشرف در این مقطع تهاجم به نیروهای اعتلاف و مردم شریف عراق، از جمله 2میلیون و پانصدهزار عراقی شریف و دلیر حامی مجاهدین، و تهاجم به قوانین کنوانسیون ژنو میباشد. این یک عمل تروریستی بر علیه قوانین بین المللی میباشد، نه تنها تهاجم به اشرف، سمبل مقاومت و پایداری بر علیه ملاهای حاکم بر ایران زمین ما.
این تشبثات در سرفصل سال سرنوشت، راه را بیشتر برای تهاجم نهایی مقاومت برای جارو نمودن این رژیم پلید و جرثومهُ تروریسم دولتی در سطح جهانی و داخلی باز و تسریع مینماید. جهان نه بزرگ خود به این رژیم پلید و سرانگشتان تروریسم اسلامی آن گفته است، دیگر هیچ جایی برای تنقس این رژیم باقی نماتده است، و دیگر هیچ فرجه ای برای بقای خود حتی با مسلح شدن به سلاح اتمی هم نخواهد داشت. به مثل لاشهُ متعفن در هنگام دست و پازدن در زمان مرگ به هر خس و خاشاکی متوصل میشود تا برای خود فرجُه بقا پیدا کند، ولی هیهات مناذله! این اشرف سمبل شرف و ایمان است که همچون خورشید گدازان برتارک تاریخ جهان میدرخشد. 80 میلیون ایرانی چشم براه بدرقه از پیشقراولان آزادی ستان میباشند و این روز نزدیک و نزدیکتر میشود. پس بایدکه کمربندهای خودرا برای تهاجم سرنوشت ساز نهایی صفت و محکم ببندیم ودر کیمن آن روز و ساعت سین، به کیمن برای زدن ضربهُ نهایی به سرانگشتان این رژیم در داخل و خارج بنشینیم. به امید آن روز شیرین و میمون که بسیار نزدیک است.
م طحانی
ایران زمین
Mo.Tahani@googlemail.com